Przetargi.pl
Usługi związane z obsługą widowni i szatni podczas spektakli w salach Teatru Bagatela im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego przy ul. Karmelickiej 6 (Duża Scena i Scena w Podziemiach), ul. Sarego 7 (Scena na Sarego) i Al. Waszyngtona (Strefa K-805) w Krakowie

Teatr "Bagatela" im. T. Boya-Żeleńskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 31-128 Kraków, ul. Karmelicka 6
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 4245200 , fax. 012 4245229
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Teatr "Bagatela" im. T. Boya-Żeleńskiego
  ul. Karmelicka 6 6
  31-128 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 4245200, fax. 012 4245229
  REGON: 00027877000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bagatela.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: powiatowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi związane z obsługą widowni i szatni podczas spektakli w salach Teatru Bagatela im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego przy ul. Karmelickiej 6 (Duża Scena i Scena w Podziemiach), ul. Sarego 7 (Scena na Sarego) i Al. Waszyngtona (Strefa K-805) w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi związane z obsługą widowni i szatni podczas spektakli w salach Teatru Bagatela im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego przy ul. Karmelickiej 6 (Duża Scena i Scena w Podziemiach), ul. Sarego 7 (Scena na Sarego) i Al. Waszyngtona (Strefa K-805) w Krakowie z uwzględnieniem sprzedaży programów i innych wydawnictw teatralnych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 799521003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Wysokość prowizji za prowadzenie sprzedaży programów i wydawnictw
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bagatela.pl/Biuletyn_Informacji_Publicznej/Przetargi/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach