Przetargi.pl
Usługi załadunku odpadów komunalnych oraz materiałów do zwalczania śliskości dróg na samochody będące w dyspozycji MPGK - Rzeszów Sp. z o. o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Sp. z o. o. ogłasza przetarg

 • Adres: 35-304 Rzeszów, al. gen. Władysława Sikorskiego
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 178 613 001 , fax. 178 613 003
 • Data zamieszczenia: 2019-04-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Sp. z o. o.
  al. gen. Władysława Sikorskiego 428
  35-304 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 613 001, fax. 178 613 003
  REGON: 69026099100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpgk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi załadunku odpadów komunalnych oraz materiałów do zwalczania śliskości dróg na samochody będące w dyspozycji MPGK - Rzeszów Sp. z o. o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa załadunku odpadów komunalnych oraz materiałów do zwalczania śliskości dróg na samochody będące w dyspozycji Zamawiającego. 2. Usługa wykonywana powinna być ładowarką kołową o parametrach: pojemność łyżki minimum 5 m3, długość ramienia minimum 5 m, wysokość podnoszenia minimum 6 m. 3. Zakres zamówienia obejmuje: 1) Załadunek odpadów komunalnych w Hali przeładunku odpadów przy ul. Ciepłowniczej 11 w Rzeszowie, od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1800, a także w innych godzinach i dniach, gdy wynika to z uzasadnionych potrzeb Zamawiającego. 2) Załadunek materiałów do zwalczania śliskości w magazynie soli i piasku na każdorazowe wezwanie Zamawiającego. 3) Wykonywanie innych prac wymagających użycia ładowarki w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na każdorazowe wezwanie Zamawiającego. 4) Pełnienie dyżurów w Rzeszowie przy ul. Ciepłowniczej 11. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo jednostronnego ustalenia czasu pełnienia dyżuru godzinowego oraz zmiany czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy ładowarki w zależności od potrzeb podyktowanych warunkami atmosferycznymi. 1) szacunkowa ilość godzin pracy ładowarki; do 2300, 2) szacunkowa ilość godzin dyżuru; do 150. 5. Wykonawca zgłosi się do pracy na każde telefoniczne wezwanie dyspozytora Akcji Zimowej niezwłocznie, lecz w czasie nie przekraczającym 1 godz. (numer telefonu uzgodniony z Zamawiającym). 6. Wykonawca zapewni rezerwową ładowarkę na wypadek ewentualnej awarii ładowarki podstawowej. 7. Zamawiający zapewni Wykonawcy możliwość korzystania z zaplecza socjalnego w obiekcie przy ul. Ciepłowniczej 11, w uzgodnionym zakresie. 8. Pozostałe warunki wykonania zamówienia określone zostały szczegółowo we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63110000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w: a. pieniądzu; b. poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 oraz z 2015 poz. 978 i 1240). 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Bank PEKAO S.A. II O/Rzeszów nr rachunek; 09124026141111000039597669, z dopiskiem na przelewie: „(skrócona nazwa wykonawcy), Wadium w postępowaniu na: ….(wpisać nazwę lub nr. sprawy)”; dla podmiotów zagranicznych: numer IBAN tego rachunku: PL09124026141111000039597669; kod BIC Banku Pekao SA: PKOPPLPW. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). W przypadku wpłaty wadium w pieniądzu przez Wykonawcę z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w walucie innej niż PLN, należy upewnić się, czy na konto Zamawiającego wpłynęła cała kwota wadium, nie pomniejszona o koszty prowizji bankowych związanych z przeliczeniem walut obcych na PLN. 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 6. Z treści gwarancji/ poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8. Okoliczności i zasady zwrotu oraz zatrzymania wadium określa art. 46 ust. 1 do 5 ustawy PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do formularza OFERTA należy również dołączyć dokumenty:zobowiązanie podmiotu trzeciego – wg wzoru na załączniku nr 3 (jeżeli dotyczy), ewentualne pełnomocnictwa, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykonawcy ci zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach