Przetargi.pl
Usługi zagospodarowania nęcisk w związku z intensyfikacją działań na rzecz walki z wirusem ASF

Nadleśnictwo Bytnica ogłasza przetarg

 • Adres: 66-630 Bytnica, Bytnica
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 683 915 754 , fax. 683 915 754
 • Data zamieszczenia: 2019-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Bytnica
  Bytnica 160
  66-630 Bytnica, woj. lubuskie
  tel. 683 915 754, fax. 683 915 754
  REGON: 97049507400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_zielona_gora/nadl_bytnica/zamowienia_publiczne
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi zagospodarowania nęcisk w związku z intensyfikacją działań na rzecz walki z wirusem ASF
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług „nęcenia dzików” polegających na: 1.1. pobraniu karmy (kukurydzy) z magazynu OHZ Nadleśnictwa Bytnica Obwód łowiecki nr 115 zlokalizowanego w miejscowości Gryżyna, 66-630 Bytnica i OHZ Nadleśnictwa Bytnica Obwód łowiecki nr 116 zlokalizowanego w miejscowości Smolary Bytnickie 45A, 66-630 Bytnica; 1.2. przetransportowaniu na miejsca nęcenia wskazane w załączniku nr 9; 1.3. przy wykorzystaniu agregatu siewnikowego ASK (Jarocin), będącego własnością OHZ Nadleśnictwa Bytnica wyłożeniu równomiernie na każdym ze wskazanych w załączniku nr 9 miejsc nęcenia w ilości wskazanej przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, przy czym maksymalna ilość wynosi a) 1200 kg na miesiąc w OHZ Nadleśnictwa Bytnica Obwód łowiecki nr 115, przy czym przewiduje się 2 wyjazdy w ciągu miesiąca, b) 1000 kg na miesiąc w OHZ Nadleśnictwa Bytnica Obwód łowiecki nr 116, przy czym przewiduje się 2 wyjazdy w ciągu miesiąca. Przewidywana częstotliwość przejazdów to dwa przejazdy w miesiącu, przy czym Zamawiający dopuszcza zmianę częstotliwości przejazdów lub zmniejszenie ich liczby w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, przy czym łączna liczba przejazdów nie przekroczy 16. Zamówienie realizowane będzie na podstawie pisemnych zleceń.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77000000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ). Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: (1) kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, (2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz (3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej ww. informacji przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia zawarty jest w załączniku nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z takich Wykonawców. 2.Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób jednoznaczny wolę udostępnienia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu, czyli wskazywać jakiego zasobu dotyczy, określać jego rodzaj, zakres, czas udostępnienia oraz inne okoliczności wynikające ze specyfiki danego zasobu. Z treści przedstawionego dokumentu musi jednoznacznie wynikać: (1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; (2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; (3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; (4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje prace, których wskazane zdolności dotyczą. 3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, Wykonawca w celu wykazania wobec tych podmiotów braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim się powołuje na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu zobowiązany będzie do: 1). zamieszczenia informacji o tych podmiotach w oświadczeniach – załącznik nr 2 i 3 do SIWZ – składanych wraz z ofertą, 2). przedstawienia dokumentów potwierdzających dysponowanie zasobami podmiotu trzeciego – składanych wraz z ofertą. 4. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika. 5. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelkie pozostałe informacje dotyczące wymaganych dokumentów zawiera rozdział 10 SIWZ ( w tym jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w przypadku spółki cywilnej,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach