Przetargi.pl
Usługi wyceny nieruchomości w tym zorganizowanych wskazanych w załączniku do SIWZ a zleconych w sierpniu 2012 roku

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 54-610 Wrocław, ul. Mińska 60
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 356 39 19 , fax. 71 357 90 97
 • Data zamieszczenia: 2012-09-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu
  ul. Mińska 60 60
  54-610 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 356 39 19, fax. 71 357 90 97
  REGON: 01034470800664
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.anr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa Osoba Prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi wyceny nieruchomości w tym zorganizowanych wskazanych w załączniku do SIWZ a zleconych w sierpniu 2012 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1 Wspólny Słownik Zamówień: 71319000-7- usługi biegłych 2 Zamówienie obejmuje usługi wyceny nieruchomości rolnych, nierolnych, zabudowanych, zorganizowanych, zabytkowych i lokalowych określonych w dołączonym do niniejszej SIWZ wykazie nieruchomości do wyceny. 3 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wycen (zwanych dalej wycenami pierwotnymi) wraz z opcją ich ponownego wykonania, określających wartość rynkową nieruchomości będących we władaniu OT ANR we Wrocławiu, a przeznaczonych do rozdysponowania w tym również sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego. 4 Informacje dodatkowe dla części nr 6, 16-17 (lokalówka) W przypadku konieczności uzyskania zaświadczenia o samodzielności lokali zamówienie należy wykonać w dwóch etapach tj.: w pierwszym etapie należy sporządzić dokumenty niezbędne dla właściciela w procesie uzyskania zaświadczenia o samodzielności lokali; w drugim etapie po uzyskaniu przez Zamawiającego zaświadczenia o samodzielności lokali Wykonawca sporządzi operat. W przypadku, gdy do dokonania wyceny nie wymagane jest uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokalu zamówienie należy zrealizować jednoetapowo. 5 Opcję ponownego wykonania wyceny należy rozumieć jako prawo Zamawiającego (nie obowiązek) do zlecenia ponownego wykonania wyceny za 30 % zaoferowanej ceny za wykonanie operatu wyceny pierwotnej jednakże kwota ta nie będzie niższa niż 250,00 złotych za jeden operat. Wykonawca na podstawie zawartej umowy wykona wycenę pierwotną oraz gwarantuje Zamawiającemu jej ponowne wykonanie, jeżeli zaistnieje taka potrzeba. 6 Zamówienie należy zrealizować zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie wyceny nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2004.261.2603 - t.j), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego /Dz. U 2004 nr 207, poz. 2109/ oraz Powszechnymi Krajowymi Zasadami Wyceny opracowanymi przez Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. 7 Zawartość operatów szacunkowych oraz sposób ponoszenia kosztów określono w istotnych postanowieniach umownych 8 Zamawiający dostarczy Wykonawcy po podpisaniu umowy: dokument dotyczący przeznaczenia nieruchomości uzyskany z właściwej Gminy. 9 W operatach szacunkowych należy, poza podaniem wartości ogółem, wyszczególnić osobno w przypadku występowania: a: wartość gruntów rolnych, b: wartość gruntów zabudowanych, c: wartość gruntów pod zabudowę, d: wartość budynków i budowli, e: wartość lokali f: wartość maszyn i urządzeń, g: wartość drzewostanu. h: wartość budynków i budowli wraz z gruntem zgodnie z treścią wpisu do rejestru zabytków i: wartość złoża 10 Operaty należy sporządzić w dwóch a dla nieruchomości zorganizowanych oraz o powierzchni przekraczającej 50 ha, a także dla nieruchomości o wartości powyżej 2000 ton żyta - w trzech oprawionych i umożliwiających wpięcie (przedziurkowanie) egzemplarzach. Na stronie tytułowej należy wyraźnie opisać: a: numer zlecenia w prawym górnym rogu /nr umowy i pozycji w umowie/ b: nazwę Wykonawcy c: przedmiot wyceny /wymienić/ d: wartość nieruchomości e: datę sporządzenia operatu 11 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: 1. Wycena nieruchomości położonej na terenie powiatu głogowskiego w obrębach Kulów, Głogówko 2. Wycena nieruchomości położonej na terenie powiatu głogowskiego w obrębach Kulów, Głogówko 3. Wycena nieruchomości położonej na terenie powiatu lubińskiego w obrębach Sitno, Ręszów, Gawrony i w powiecie polkowickim w obrębach Krępa, Sieroszowice, Jakubów 4. Wycena nieruchomości położonej na terenie powiatu jaworskiego w obrębach: Myślinów, 2 Stary Jawor, Kozów, Osetnica - nieruchomość zorganizowana, Kwiatkowice, Taczalin - nieruchomość zabudowana 5. Wycena nieruchomości położonej na terenie powiatu głogowskiego w obrębie Jerzmanowa - nieruchomość zabudowana - komora zasuw 6. Wycena nieruchomości lokalowych położonych na terenie powiatu wałbrzyskiego w obrębach Struga, Łączna, Biały Kamień, Dziećmorowice 7. Wycena nieruchomości, w tym zabudowanych, położonych na terenie powiatu złotoryjskiego w obrębach I, II, III i IV Miasta Wojcieszów 8.Wycena nieruchomości położonych na terenie powiatu głogowskiego w obrębach Głogówko, Pęcław, Żabice 9. Wycena nieruchomości położonych na terenie powiatu lubińskiego w obrębach I Chełmek Wołowski, Radoszyce, Gawrony, Składowice, Miloradzice, Niemstów, Krzyżowa, Nowa Wieś Wielka 10. Wycena nieruchomości położonych na terenie powiatu lwóweckiego w obrębach Nagórze, Gradówek, Mojesz, Wleń 1 Kotlin 11. Wycena nieruchomości położonych na terenie powiatu jeleniogórskiego w obrębach: Mysłakowice, Kostrzyca 12. Wycena nieruchomości położonych na terenie powiatu kamiennogórskiego w obrębach Miszkowice, Uniemysl, Błażejów 13. Wycena nieruchomości położonych na terenie powiatu bolesławieckiego w obrębie Tomaszów Bolesławiecki 14. Wycena nieruchomości położonych na terenie powiatu lubańskiego w obrębie Siekierczyn, Zalipie, Szyszkowa 15. Wycena nieruchomości położonych na terenie powiatu zgorzeleckiego, w obrębie Radzimów, Radomierzyce, Żarka 16. Wycena nieruchomości mieszkaniowej położonej na terenie powiatu jeleniogórskiego w obrębie Czernica 17. Wycena nieruchomości mieszkaniowej położonej na terenie powiatu lubańskiego w obrębie Kościelniki Solne
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713190007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.anr.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach