Przetargi.pl
Usługi wsparcia technicznego oprogramowania narzędziowego DocAve.

Narodowy Bank Polski - Departament Koordynacji i Realizacji Zakupów ogłasza przetarg

 • Adres: 00-919 Warszawa, Świętokrzyska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48221852820 , fax. +48221851211
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Narodowy Bank Polski - Departament Koordynacji i Realizacji Zakupów
  Świętokrzyska 11/21
  00-919 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48221852820, fax. +48221851211
  REGON: 000002223
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zamowienia.nbp.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi wsparcia technicznego oprogramowania narzędziowego DocAve.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: 1.1. zapewnienie udzielenia Zamawiającemu licencji do korzystania z Oprogramowania wymienionego w tabeli Załącznika Nr 1 do Wzoru Umowy; uprawnienia licencyjne, które Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, określane są w dalszej części łącznie „Licencjami” – w odniesieniu do całości Oprogramowania oraz oddzielnie „Licencją” – w odniesieniu do poszczególnych elementów Oprogramowania; 1.2. zapewnienie świadczenia na rzecz Zamawiającego przez producenta Oprogramowania Usługi Wsparcia Technicznego dla Oprogramowania, zawierającej kontynuację usługi asysty technicznej producenta Oprogramowania, zgodnie z wymogami zawartymi w Załączniku Nr 1 do Wzoru Umowy i § 2 ust. 2 Wzoru Umowy. 2. Szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia określone są we Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71356300-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający ustala wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości 5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy i 00/100). Wadium wnosi się na zasadach określonych w SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Przykład wzoru Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach