Przetargi.pl
Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej realizowane w ramach projektu partnerskiego, pn. „Rodzina w Centrum 3”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, Bartkiewiczówny 93
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
  Bartkiewiczówny 93
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  REGON: 361502012
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej realizowane w ramach projektu partnerskiego, pn. „Rodzina w Centrum 3”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część obejmuje następujące formy wsparcia:Specjalistyczne poradnictwo rodzinne - pedagogiczne - 150 godzin zegarowych poradnictwa w 2023 r.; Specjalistyczne poradnictwo rodzinne - psychologiczne - 150 godzin zegarowych poradnictwa w 2023 r.; Specjalistyczne poradnictwo logopedyczne - 50 godzin zegarowych poradnictwa w 2023 r.;Mediacje rodzinne - 20 godzin zegarowych w 2023 r.;Terapia rodzinna - 100 godzin zegarowych w 2023 r.;Superwizja - 20 godzin zegarowych w 2023 r.;Grupy wsparcia dla rodzin zastępczych i naturalnych wraz z usługą cateringową- 8 spotkań w 2023 r.;Warsztaty dla rodziców wraz z usługą cateringową - liczba warsztatów w 2023 r. – 2;Zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców uczestniczących w warsztatach /będą realizowane tylko dla wersji 1/wraz z usługą cateringową - liczba zajęć animacyjnych w 2023 r. – 2;Warsztaty dla dzieci i młodzieży, w tym socjoterapeutyczne wraz z usługą cateringową- liczba warsztatów w 2023 r. – 2;Warsztaty „Moje emocje” wraz z usługą cateringową - liczba cykli - 1 cykl w 2023 r.;Warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą wraz z usługą cateringową - liczba warsztatów w 2023 r. - 1.Część obejmuje następujące formy:Specjalistyczne poradnictwo rodzinne - pedagogiczne - 100 godzin zegarowych poradnictwa w 2023 r.;Specjalistyczne poradnictwo rodzinne - psychologiczne - 155 godzin zegarowych poradnictwa w 2023 r.;Terapia rodzinna - 24 godziny zegarowe w 2023 r.;Superwizja rodzin - 8 godzin zegarowych w 2023 r.;Grupy wsparcia dla rodzin zastępczych i naturalnych wraz z usługą cateringową- 5 spotkań w 2023 r.;Warsztaty dla rodziców wraz z usługą cateringową - liczba warsztatów w 2023 r. – 3;Zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców uczestniczących w warsztatach /będą realizowane tylko dla wersji 1/wraz z usługą cateringową - liczba zajęć animacyjnych w 2023 r. – 3;Warsztaty dla dzieci i młodzieży, w tym socjoterapeutyczne wraz z usługą cateringową- liczba warsztatów w 2023 r. – 2;Warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą wraz z usługą cateringową - liczba warsztatów w 2023 r. – 2;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85320000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach