Przetargi.pl
Usługi w zakresie wywozu odcieków z terenu składowiska odpadów w Smolęcinie

Gmina Kołbaskowo ogłasza przetarg

 • Adres: 72-001 Kołbaskowo, Kołbaskowo 106
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 3119521 , fax. 091 3119510 w. 22
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kołbaskowo
  Kołbaskowo 106 106
  72-001 Kołbaskowo, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 3119521, fax. 091 3119510 w. 22
  REGON: 00053619590981
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi w zakresie wywozu odcieków z terenu składowiska odpadów w Smolęcinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie wywozu odcieków z terenu nieczynnego składowiska odpadów w Smolęcinie. Usługa obejmuje opróżnianie zbiornika minimum 1 raz dziennie w ilości 10 m?, lub więcej w razie wystąpienia takiej konieczności. Wyżej wymienione prace będą wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.06.129.902 tekst jednolity: 19.07.2006) oraz Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.05.236.2008 tekst jednolity: 05.12.2005)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 904100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kolbaskowo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach