Przetargi.pl
Usługi w zakresie wynajmu busów i autokarów wraz z kierowcą na potrzeby Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie

Regionalne Centrum Kultur Pogranicza ogłasza przetarg

 • Adres: 38-400 Krosno, ul. Kolejowa 1
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 013 43 218 98 , fax. 013 43 218 98
 • Data zamieszczenia: 2014-01-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Kultur Pogranicza
  ul. Kolejowa 1 1
  38-400 Krosno, woj. podkarpackie
  tel. 013 43 218 98, fax. 013 43 218 98
  REGON: 00063065200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rckp.krosno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: samorządowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi w zakresie wynajmu busów i autokarów wraz z kierowcą na potrzeby Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie wynajmu busów i autokarów wraz z kierowcą do transportu członków zespołów działających w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie w I półroczu 2014 r. CPV 60170000-0. Wartość przedmiotu umowy zawiera koszt: wynajmu busa/autokaru, opłat za paliwo, opłat drogowych, opłat za parkingi i autostrady, wynagrodzenie kierowcy, ewentualny koszt noclegu kierowcy oraz wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tzn. Wykonawca może złożyć ofertę na I, II, lub III część zamówienia. Wg Zamawiającego bus to pojazd do 21 osób + kierowca, natomiast autokar to pojazd od 22 osób + kierowca do pięćdziesięciu kilku miejsc. CZĘŚĆ I Przewóz zespołów z siedziby RCKP lub innego wskazanego miejsca w pobliżu RCKP po mieście Krośnie i powiecie krośnieńskim w tym samym dniu w odstępie 2-5 godzin powrót do punktu wyjazdu - w półroczu ok. 15 wyjazdów. CZĘŚĆ II Przewóz zespołów z siedziby RCKP lub innego wskazanego miejsca w pobliżu RCKP na trasę poza powiat krośnieński w tym samym dniu w odstępie 3-8 godzin powrót do punktu wyjazdu oraz przewóz zespołów z siedziby RCKP lub innego wskazanego miejsca w pobliżu RCKP na trasę poza powiat krośnieński na drugi lub kolejny dzień powrót do punktu wyjazdu - w półroczu ok. 15 wyjazdów. CZĘŚĆ III Przewóz zespołów z siedziby RCKP lub innego wskazanego miejsca w pobliżu RCKP na trasę poza granicami kraju -kraje UE lub Ukraina - kilka wyjazdów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601700000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rckp.krosno.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach