Przetargi.pl
Usługi w zakresie wykonywania badań diagnostycznych obrazowych (tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny), przez okres 12 miesięcy.

Szpital Specjalistyczny ogłasza przetarg

 • Adres: 41-500 Chorzów, ul. Zjednoczenia 10
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2413255-59 , fax. 032 2414733
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny
  ul. Zjednoczenia 10 10
  41-500 Chorzów, woj. śląskie
  tel. 032 2413255-59, fax. 032 2414733
  REGON: 27150339500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ogloszenia.propublico.pl/szpital_specjalistyczny
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi w zakresie wykonywania badań diagnostycznych obrazowych (tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny), przez okres 12 miesięcy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługi w zakresie wykonywania badań diagnostycznych obrazowych (tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny), przez okres 12 miesięcy. Tomografia komputerowa, ilość badań w okresie 12 miesięcy - 610, rezonans magnetyczy, ilość badań w okresie 12 miesięcy - 57. Wartość zamówienia powyżej 14 000 euro.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 851212005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W postępowaniu wnoszenie wadium nie jest wymagane.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/szpital_specjalistyczny
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach