Przetargi.pl
Usługi w zakresie sukcesywnego odbioru, transportu i unieszkodliwiania termicznego niebezpiecznych odpadów medycznych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu ogłasza przetarg

 • Adres: 98-300 Wieluń, Szpitalna
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 438 406 800, , fax. 438 406 801
 • Data zamieszczenia: 2020-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu
  Szpitalna 16
  98-300 Wieluń, woj. łódzkie
  tel. 438 406 800, , fax. 438 406 801
  REGON: 31014300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-wielun.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi w zakresie sukcesywnego odbioru, transportu i unieszkodliwiania termicznego niebezpiecznych odpadów medycznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania termicznego niebezpiecznych odpadów medycznych pochodzących z SPZOZ w Wieluniu. 2. Usługi będące przedmiotem zamówienia winny być realizowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami tj.: a) Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (t. j. Dz.U. 2020 r. poz. 797 ze zmianami poz. 875); b) Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 02.01.2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2020 poz. 10); c) Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (2020 r. poz. 154 ze zm.); d) Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. 2017 poz. 1975); e) Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2016 r. w sprawie wymagań i sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz.U. 2016 poz. 1819); f) Innymi właściwymi z uwagi na przedmiot zamówienia Rozporządzeniami wykonawczymi do ww. ustaw. 3. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia: 3.1. Kompleksowa usługa obejmuje: a) odbiór odpadów, który będzie każdorazowo potwierdzony wystawieniem w systemie Bazy Danych Odpadowych (BDO) karty przekazania odpadów (KPO) wraz z potwierdzeniem KPO; b) wszelkie prace związane z załadunkiem oraz ważeniem odpadów; c) transport odpadów do miejsca utylizacji ( spalarni); d) unieszkodliwienie w uprawnionym zakładzie (spalarni) zgodnie z artykułem 20 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90524400-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada: a)aktualną decyzję lub zezwolenie właściwego terytorialnie organu, na prowadzenie działalności w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadów o kodach objętych przedmiotem zamówienia, dla instalacji mających wolne moce przerobowe; b)aktualną decyzję lub zezwolenie właściwego terytorialnie organu, na użytkowanie (eksploatację) zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów (dedykowanego do realizacji niniejszego zamówienia), spełniającego wymagania określone w art. 20 ust 3-6 ustawy o odpadach.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach