Przetargi.pl
Usługi w zakresie: przeglądów, konserwacji, serwisu urządzeń klimatyzacyjnych i central klimatyzacyjnych w kompleksie wojskowym nr 126 - Skład Jawidz.

32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu ogłasza przetarg

 • Adres: 22-400 Zamość, Marszałka Józefa Piłsudskiego 36
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 84 618 15 36 , fax. 84 618 16 07
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu
  Marszałka Józefa Piłsudskiego 36 36
  22-400 Zamość, woj. lubelskie
  tel. 84 618 15 36, fax. 84 618 16 07
  REGON: 06140233700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: infrastruktura, logistyka

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi w zakresie: przeglądów, konserwacji, serwisu urządzeń klimatyzacyjnych i central klimatyzacyjnych w kompleksie wojskowym nr 126 - Skład Jawidz.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie: przeglądów, konserwacji, serwisu urządzeń klimatyzacyjnych i central klimatyzacyjnych w budynku nr 7 (magazyn żywnościowy) w kompleksie wojskowym nr 126 - Skład Jawidz, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 507000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium o niżej wymienionej wartości: 2 500,00 zł - (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) 2)Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach: 1. pieniądzu; 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3. gwarancjach bankowych; 4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3)Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 36, 22-400 Zamość, konto nr: 30 1010 1339 0057 5713 9120 0000. Wadium musi być wniesione najpóźniej do godz. 1300 dnia 17.10.2013r. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w wyżej wymienionym terminie znajdzie się na rachunku bankowym 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu. 4)Wadium w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w ustawie o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w pok. nr 5, budynek 27 (Sekcja Zamówień Publicznych) w siedzibie 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 36, 22-400 Zamość, najpóźniej do godz. 1300 dnia 17.10.2013r Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe - na każde pisemne żądanie zgłoszone przez 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 36, Zamość, w terminie związania ofertą - zobowiązanie Gwaranta do wypłaty 32 Wojskowemu Oddziałowi Gospodarczemu, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 36, Zamość, pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5)Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 6)Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych. 7)Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8)Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9)Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10)Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 11)Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 12)Zamawiający dopuszcza złożenie wadium przez Lidera Konsorcjum w imieniu wszystkich Konsorcjantów. 13)Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http//:przetarg.army.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach