Przetargi.pl
Usługi w zakresie napraw i konserwacji oraz usługi oczyszczania kanałów ściekowych na terenie Miasta i Gminy Połaniec

Miasto i Gmina Połaniec ogłasza przetarg

 • Adres: 28-230 Połaniec, ul. Ruszczańska 27/218
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 015 8650305 , fax. 015 8650328
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto i Gmina Połaniec
  ul. Ruszczańska 27/218 27/218
  28-230 Połaniec, woj. świętokrzyskie
  tel. 015 8650305, fax. 015 8650328
  REGON: 83040971000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.polaniec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi w zakresie napraw i konserwacji oraz usługi oczyszczania kanałów ściekowych na terenie Miasta i Gminy Połaniec
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  - Usługi remontowe, czyszczenie kanalizacji deszczowej - Usługi remontowe dróg, chodników, parkingów, - Poprawa oznakowania drogowego, - Utrzymanie placów zabaw, - Remonty przystanków autobusowych, - Remonty obiektów komunalnych, - Przeciwdziałanie i prace związane z usuwaniem kataklizmów i klęsk żywiołowych itp., - Inne nieprzewidziane prace, - Monitorowanie pracy jednostek sprzętu za pomocą systemu GPS
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 508000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. W prowadzonym postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 8 000 zł. 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm) 4. Poręczenia lub gwarancje, wnoszone jako wadium muszą być ważne minimum przez okres związania ofertą i dotyczyć przedmiotowego zamówienia. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem /operacja bezgotówkowa/ na rachunek bankowy w BS Połaniec NR 80942500080000234920060008 potwierdzenie przelewu ( oryginał lub kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty ) należy dołączyć do oferty. 6. Jeżeli wadium jest wnoszone w innej formie niż pieniądz należy je dołączyć w oryginale do oferty, w sposób umożliwiający swobodne odłączenie od pozostałych dokumentów oferty w celu zwrotu gwarantowi, po upływie terminu związania ofertą. Kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, podpisanego za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty. 7. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 10.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.polaniec.pl w Biuletynie Informacji Publicznej
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach