Przetargi.pl
Usługi w zakresie dowozu podopiecznych Śrdowiskowego Domu Samopomocy w Tchórzewie

Wójt Gminy Zbuczyn ogłasza przetarg

 • Adres: 08-106 Zbuczyn, ul. Jana Pawła II
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 256 416 390 , fax. 256 416 390
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy Zbuczyn
  ul. Jana Pawła II 1
  08-106 Zbuczyn, woj. mazowieckie
  tel. 256 416 390, fax. 256 416 390
  REGON: 57115826700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zbuczyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi w zakresie dowozu podopiecznych Śrdowiskowego Domu Samopomocy w Tchórzewie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres usługi polega na przewozie jak najkrótszą trasą osób niepełnosprawnych z miejsca ich zamieszkania do siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy w Tchórzewie i z powrotem do miejsca ich zamieszkania. Uczestnicy dowożeni mają być w godz. 7.00-9.30, odwożeni w godz. 14.15-15.30 tak aby pobyt uczestnika w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tchórzewie trwał nie krócej niż 6 godz. Uczestnicy przewożeni będą pod opieką osoby wyznaczonej przez Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Tchórzewie. Koszt przejazdu pokrywany przez Zamawiającego liczy się od miejsca wsiadania pierwszej z osób – uczestników ŚDS (według jej miejsca zamieszkania). W przypadku nieobecności któregoś z uczestników trasa liczona jest w pominięciu o tę osobę. Trasa 1: przywóz w godzinach 7.00-8.15, odjazd 14.15 Zbuczyn (ul. Siedlecka) – Lipiny – Helenów - Borki – Wyrki – Jasionka – Borki – Kosy – Borki – Paduchy – Januszówka – Dziewule – Zbuczyn (ul. Lipowa, ul. Jana Pawła II, Słoneczna, Starowiejska) – Tchórzew – łączna długość trasy ok. 58 km Trasa 2: przywóz w godzinach 8.15-9.30, odjazd 15.30 Tchórzew – Krzesk – Majątek – Krzesk Królowa Niwa, Grochówka (ul. Akacjowa), Tęczki, Bzów, Rzążew, Zbuczyn (ul. Klonowa), Łęcznowola, Izdebki – Kosny – łączna długość trasy ok. 69 km. Powroty w godzinach popołudniowych odbywać się będą tą samą trasą do miejsca wysiadania ostatniego uczestnika. Zamawiający zastrzega, iż ze względu na zmianę liczby uczestników przewozu trasa może ulec zmianie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu, - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Oferta niezabezpieczona wadium w jednej z w/w form zostanie odrzucona bez rozpatrywania, a Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego w I rozdziale SIWZ z dopiskiem: wadium w przetargu nieograniczonym na wykonanie usługi polegającej na ,,Usługi w zakresie dowozu podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Tchórzewie”. Dowód wniesienia wadium w postaci kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się moment uznania rachunku bankowego zamawiającego. 5. Wadium w formie niepieniężnej musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, pod rygorem wykluczenia wykonawcy z postępowania.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający wymaga posiadania certyfikatu kompetencji zawodowych w krajowym transporcie drogowym – przewozów osób i aktualną licencję w zakresie przedmiotu zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach