Przetargi.pl
Usługi w zakresie dowożenia i odwożenia dzieci do Szkół Podstawowych oraz Samorządowego Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym w Małej Wsi wraz opieką podczas dowozu w roku szkolnym 2022/2023

GMINA MAŁA WIEŚ ogłasza przetarg

 • Adres: 09-460 Mała Wieś, ul. Jana Kochanowskiego 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48 24 269 79 60
 • Data zamieszczenia: 2022-09-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA MAŁA WIEŚ
  ul. Jana Kochanowskiego 1
  09-460 Mała Wieś, woj. mazowieckie
  tel. +48 24 269 79 60
  REGON: 611015750
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi w zakresie dowożenia i odwożenia dzieci do Szkół Podstawowych oraz Samorządowego Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym w Małej Wsi wraz opieką podczas dowozu w roku szkolnym 2022/2023
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Usługi w zakresie dowożenia i odwożenia dzieci do Szkół Podstawowych oraz Samorządowego Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym w Małej Wsi wraz opieką podczas dowozu w roku szkolnym 2022/2023”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Specyfikacji Warunków Zamówienia, a w szczególności w:1. Załączniku Nr 1 do SWZ – Opisie przedmiotu zamówienia 2. Załączniku Nr 9 do SWZ – Projektowanych postanowieniach umowy3. Załączniku Nr 10 do SWZ – Projektowanych postanowieniach umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach