Przetargi.pl
Usługi w zakresie dowożenia i odwożenia dzieci do Szkół Podstawowych oraz Samorządowego Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym w Małej Wsi wraz opieką podczas dowozu w roku szkolnym 2022/2023

GMINA MAŁA WIEŚ ogłasza przetarg

 • Adres: 09-460 Mała Wieś, ul. Jana Kochanowskiego 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48 24 269 79 60
 • Data zamieszczenia: 2022-08-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA MAŁA WIEŚ
  ul. Jana Kochanowskiego 1
  09-460 Mała Wieś, woj. mazowieckie
  tel. +48 24 269 79 60
  REGON: 611015750
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://malawies.bip.org.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi w zakresie dowożenia i odwożenia dzieci do Szkół Podstawowych oraz Samorządowego Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym w Małej Wsi wraz opieką podczas dowozu w roku szkolnym 2022/2023
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Usługi w zakresie dowożenia i odwożenia dzieci do Szkół Podstawowych oraz Samorządowego Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym w Małej Wsi wraz opieką podczas dowozu w roku szkolnym 2022/2023”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Specyfikacji Warunków Zamówienia, a w szczególności w:1. Załączniku Nr 1 do SWZ – Opisie przedmiotu zamówienia 2. Załączniku Nr 9 do SWZ – Projektowanych postanowieniach umowy3. Załączniku Nr 10 do SWZ – Projektowanych postanowieniach umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100 groszy).2. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następującychformach:2.1. pieniądzu,2.2. gwarancjach bankowych,2.3. gwarancjach ubezpieczeniowych,2.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r. poz. 299 z późn. zm).3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:Urząd Gminy Mała WieśNr rachunku: 11 9011 0005 0005 6573 2000 0300Tytuł przelewu: Wadium – RGK.271.12.2022Zaleca się dołączenie do oferty dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu.4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym wskazanym w pkt 3, przed upływem terminu składania ofert.5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 2.2- 2.4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. Wadium musi być wniesione w sposób i w formie umożliwiającej skuteczność żądania jego wypłaty w sytuacji wystąpienia przesłanek skutkujących zatrzymaniem wadium.6. Z treści gwarancji lub poręczenia musi jednoznacznie wynikać nieodwoływalne i bezwarunkowe, na każde żądanie zgłoszone przez zamawiającego, zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do zapłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy. Ponadto powinien być wskazany termin obowiązywania gwarancji lub poręczenia, który musi rozpoczynać się najpóźniej w dniu upływu terminu składania ofert oraz nie może być krótszy dzień upływu terminu związania ofertą.7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.8. Zamawiający zwróci wadium w przypadku wystąpienia jednej z okoliczności lub złożenia przez wykonawcę wniosku, o których mowa odpowiednio w art. 98 ust. 1 i 2 ustawy.9. Zamawiający zatrzyma wadium w przypadku zaistnienia którejkolwiek z przesłanek wymienionych w art. 98 ust. 6 ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Warunek dotyczący tego zakresu nie został określony.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że posiada odpowiednie uprawnienia w szczególności koncesje, zezwolenie lub licencję do wykonywania (na terenie Polski) transportu drogowego osób, ważne na cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z Ustawą z dn. 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2022, poz. 988 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2022, poz. 180 z późn. zm.).3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Warunek dotyczący tego zakresu nie został określony.4. zdolności technicznej lub zawodowej:Warunek dotyczący tego zakresu nie został określony.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-12

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach