Przetargi.pl
Usługi w zakresie doraźnego wsparcia medycznego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w formie Mobilnego ambulansu pomocy przedmedycznej

Miasto Poznań ogłasza przetarg

 • Adres: 61-841 Poznań, Plac Kolegiacki
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 618 785 210 , fax. 61 878 50 85
 • Data zamieszczenia: 2022-03-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Poznań
  Plac Kolegiacki 17
  61-841 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 785 210, fax. 61 878 50 85
  REGON: 63125782200000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi w zakresie doraźnego wsparcia medycznego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w formie Mobilnego ambulansu pomocy przedmedycznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługi będą wykonywane przez wykwalifikowany personel medyczny, w tym przez lekarza, dostosowany do potrzeb odbiorców usług. Podczas wizyt ambulansu medycznego będą świadczone usługi takie jak: przeprowadzenie wywiadu medycznego, postawienie diagnozy, weryfikacja zażywanych leków, przepisanie leków, pomoc w realizacji recepty lub zakupie leków bez recepty, kierowanie do odpowiednich podmiotów leczniczych, a w uzasadnionych przypadkach transport sanitarny do szpitala, przychodni lub poradni specjalistycznej, zaopatrzenie ran, skaleczeń, itp. Planowana liczba wizyt ambulansu medycznego w okresie objętym umową, tj. od 14.03.2022 do 31.05.2022, wynosi 25.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85121000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach