Przetargi.pl
Usługi utrzymania czystości w siedzibie Kuratorium Oświaty w Łodzi

Kuratorium Oświaty w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 90-446 Łódź, al. Kościuszki 120a
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kuratorium Oświaty w Łodzi
  al. Kościuszki 120a
  90-446 Łódź, woj. łódzkie
  REGON: 006473248
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kuratorium.lodz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi utrzymania czystości w siedzibie Kuratorium Oświaty w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi utrzymania czystości w siedzibie Kuratorium Oświaty w Łodzi przy ul. Więckowskiego 33 oraz na terenie zewnętrznym przylegającym do budynku Kuratorium. Usługi świadczone będzie w okresie od 02.01.2023 do 31.12.2023 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 1500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych).2. Szczegóły dotyczące sposobów wniesienia wadium znajdują się w SWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że posiada aktualną i opłaconą polisę OC potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość ubezpieczenia nie mniejszą niż 5 000 000,00 zł. (pięć milionów złotych)d) zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, w przypadku, gdy Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonał lub wykonuje należycie co najmniej dwóch usług w ramach odrębnych umów obejmujące swoim zakresem usługi sprzątania w budynkach o powierzchni co najmniej 2000 m2, w tym co najmniej jedną usługę sprzątania w obiektach użyteczności publicznej, w rozumieniu § 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 t.j.), która trwała/trwa nieprzerwanie okres co najmniej 9 miesięcy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-12-19

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach