Przetargi.pl
Usługi transportu sanitarnego dla SP ZOZ MSW w Katowicach w latach 2016-2017. Nr ref. 21/15

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Katowicach im. sierż. Grzegorza Załogi ogłasza przetarg

 • Adres: 40-052 Katowice, ul. Głowackiego 10
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 7827333 , fax. 32 7827333
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Katowicach im. sierż. Grzegorza Załogi
  ul. Głowackiego 10 10
  40-052 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 7827333, fax. 32 7827333
  REGON: 27124103800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozmsw.katowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi transportu sanitarnego dla SP ZOZ MSW w Katowicach w latach 2016-2017. Nr ref. 21/15
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  4.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportu sanitarnego obejmujących: 4.1.1. Transport sanitarny pacjentów wykonywany przez specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego. 4.1.2. Transport sanitarny pacjentów wykonywany przez podstawowy zespół ratownictwa medycznego. 4.1.3. Transport sanitarny pacjentów wykonywany przez ambulans transportowy. 4.1.4. Transport sanitarny krwi oraz materiałów krwiotwórczych. 4.2. Przedmiot zamówienia podzielony został na 4 części: 4.2.1. Część 1 - Transport sanitarny pacjentów wykonywany przez specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego. 4.2.2. Część 2 - Transport sanitarny pacjentów wykonywany przez podstawowy zespół ratownictwa medycznego. 4.2.3. Część 3 - Transport sanitarny pacjentów wykonywany przez ambulans transportowy. 4.2.4. Część 4 - Transport sanitarny krwi oraz materiałów krwiotwórczych. 4.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. 4.4. Skład zespołów medycznych realizujący usługi transportu sanitarnego pacjentów musi być zgodny z przepisami rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego. 4.5. Personel zespołów medycznych realizujący usługi transportu sanitarnego pacjentów musi spełniać wymagania w zakresie kwalifikacji określone w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym. 4.6. Zespoły ratownictwa medycznego musza być wyposażone w specjalistyczne środki transportu sanitarnego, spełniający cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym. 4.7. Oznaczenie zgodnie z CPV 60 13 00 00-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób 60 10 00 00-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zozmsw.katowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach