Przetargi.pl
Usługi transportowe w zakresie przewozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Miedźno wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2022/2023

Gmina Miedźno ogłasza przetarg

 • Adres: 42-120 Miedźno, Ułańska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-07-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miedźno
  Ułańska
  42-120 Miedźno, woj. śląskie
  REGON: 151398327
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.miedzno.akcessnet.net

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi transportowe w zakresie przewozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Miedźno wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2022/2023
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  część nr 1 zamówienia pn. „Usługi transportowe w zakresie przewozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Miedźno wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2022/2023 - do i ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Działoszynie”1. Przedmiotem Części nr 1 zamówienia jest wykonanie zamówienia pn. „Usługi transportowe w zakresie przewozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Miedźno wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2022/2023 - do i ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Działoszynie” obejmującego przewóz 3 uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Miedźno do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Działoszynie i z powrotem w roku szkolnym 2022/2023 (01.09.2022 – 23.06.2023) wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu:a) Trasa: Kołaczkowice-Miedźno-Działoszyn (Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Działo-szynie, 98-355 Działoszyn, ul. Grota Roweckiego 2),b) Przewidywana liczba kilometrów dziennie wynosi ok 44 km,c) Przewidywana liczba uczniów przewożonych: 3.2. Przedmiot Części nr 1 zamówienia należy wykonać zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami prawa.3. Szczegółowy opis przedmiotu Części nr 1 zamówienia zawiera wzór/projekt umowy - stanowiący dodatek nr 10a.4. Wymagania jakościowe w związku z zastosowaniem kryterium ceny jako jedynego kryterium oceny ofert odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia, zostały określone we wzorze/projekcie umowy.5. Określenie wymagań dotyczących zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy: Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy (umowy o pracę) osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy ze zm. Zamawiający wymaga, aby czynności polegające na faktycznym wykonywaniu usług związanych z realizacją zamówienia o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę, podwykonawcę na podstawie stosunku pracy.Rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, co do których wykonania zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia: czynności kierowcy, opiekuna.Szczegóły w SWZ.część nr 2 zamówienia pn. „Usługi transportowe w zakresie przewozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Miedźno wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2022/2023 - do i ze Szkół Specjalnych w Częstochowie”1. Przedmiotem Części nr 2 zamówienia jest wykonanie zamówienia pn. „Usługi transportowe w zakresie przewozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Miedźno wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2022/2023 - do i ze Szkół Specjalnych w Częstochowie” obejmującego przewóz 3 uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Miedźno do Szkół Specjalnych w Częstochowie i z powrotem w roku szkolnym 2022/2023 (01.09.2022 – 23.06.2023) wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu:a) Trasa: Ostrowy nad Okszą-Miedźno-Kołaczkowice-Częstochowa (Zespół Szkół Zawodowych Spe-cjalnych im. M. Grzegorzewskiej ul. Krótka 22, Częstochowa, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wycho-wawczy nr 5 ul. Juliusza Słowackiego 35, Częstochowa, Zespół Szkół Specjalnych nr 23 im. Janusza Korczaka ul. Legionów 54, Częstochowa)b) Przewidywana liczba kilometrów dziennie wynosi ok 80 km,c) Przewidywana liczba uczniów przewożonych: 3.2. Przedmiot Części nr 2 zamówienia należy wykonać zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami prawa.3. Szczegółowy opis przedmiotu Części nr 2 zamówienia zawiera wzór/projekt umowy - stanowiący dodatek nr 10b.4. Wymagania jakościowe w związku z zastosowaniem kryterium ceny jako jedynego kryterium oceny ofert odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia, zostały określone we wzorze/projekcie umowy.5. Określenie wymagań dotyczących zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy: Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy (umowy o pracę) osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy ze zm. Zamawiający wymaga, aby czynności polegające na faktycznym wykonywaniu usług związanych z realizacją zamówienia o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę, podwykonawcę na podstawie stosunku pracy.Rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, co do których wykonania zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia: czynności kierowcy, opiekuna.Szczegóły w SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 5.4.1.) Warunek dotyczy uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisówOkreślenie warunków:dot. Części nr 1, nr 2 zamówienia: Wymagane jest posiadanie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, tj.:wykazanie posiadania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób wydanego na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym.Określenie warunków:5.4.2.1) dot. Części nr 1 zamówienia: wymagane jest posiadanie doświadczenia, tj. warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej: jedną usługę (zamówienie – umowę) polegającą na przewozie uczniów niepełnosprawnych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu o czasie świadczenia minimum 4 kolejnych miesięcy wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy .5.4.2.2) dot. Części nr 2 zamówienia: wymagane jest posiadanie doświadczenia, tj. warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej: jedną usługę (zamówienie – umowę) polegającą na przewozie uczniów niepełnosprawnych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu o czasie świadczenia minimum 4 kolejnych miesięcy wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy .5.4.2.3) dotyczy części nr 1: dysponuje pojazdem odpowiednim do wykonania części nr 1 zamówienia, tj. co najmniej jednym środkiem transportu przeznaczonym i dostosowanym do przewozu uczniów niepełnosprawnych, posiadającym pasy bezpieczeństwa, pojazd winien posiadać minimum 2 miejsca siedzące nie licząc miejsca kierowcy i opiekuna oraz mieć możliwość przewozu ucznia poruszającego się na fotelu inwalidzkim (1 uczeń), a także powinien być ogrzewany oraz posiadać klimatyzację,5.4.2.4) dotyczy części nr 2: dysponuje pojazdem odpowiednim do wykonania części nr 1 zamówienia, tj. co najmniej jednym środkiem transportu przeznaczonym i dostosowanym do przewozu uczniów niepełnosprawnych, posiadającym pasy bezpieczeństwa, pojazd winien posiadać minimum 2 miejsca siedzące nie licząc miejsca kierowcy i opiekuna oraz mieć możliwość przewozu ucznia poruszającego się na fotelu inwalidzkim (1 uczeń), a także powinien być ogrzewany oraz posiadać klimatyzację.Uwaga: W przypadku złożenia oferty na obie części zamówienia, Wykonawca winien wykazać że dysponuje różnymi pojazdami spełniającymi w/w wymagania.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-07-28

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach