Przetargi.pl
Usługi telefonii komórkowej oraz usługi dostępu do mobilnego Internetu w technologii LTE, wraz z nabyciem aparatów telefonicznych oraz modemów USB w technologii LTE.

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-356 Olsztyn, Jagiellońska
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 895 357 684 , fax. 895 357 684
 • Data zamieszczenia: 2020-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie
  Jagiellońska 91
  10-356 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 895 357 684, fax. 895 357 684
  REGON: 51965302200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.w-modr.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi telefonii komórkowej oraz usługi dostępu do mobilnego Internetu w technologii LTE, wraz z nabyciem aparatów telefonicznych oraz modemów USB w technologii LTE.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi telefonii komórkowej oraz usługi dostępu do mobilnego Internetu w technologii LTE, wraz z nabyciem aparatów telefonicznych oraz modemów USB w technologii LTE. 1. Całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów. 2. Zamawiający wymaga, by dostarczone urządzenia były nowe (tzn. wyprodukowane nie dawniej, niż na 12 miesięcy przed ich dostarczeniem) oraz by były nieużywane. 3. Wykonawca zapewnia i zobowiązuje się, że zgodne z umową korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonych produktów nie będzie stanowić naruszenia majątkowych i niemajątkowych praw autorskich osób trzecich. 4. Przedmiot zamówienia: 1) Smartfon #1 – 7 sztuk, 2) Smartfon #2 - 34 sztuk, 3) Smartfon #3 – 144 sztuki, 4) Usługa #1 – 185 sztuk, 5) Usługa #2 - 6 sztuk, 6) Modem USB – 6 sztuk. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64212000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że został wpisany do prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych co upoważnia go do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie działalności telekomunikacyjnej, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2019 r. poz. 2460, z 2020 r. poz. 374 ze zm.).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach