Przetargi.pl
Usługi szkoleniowe

Zespół Szkół w Pasłęku ogłasza przetarg

 • Adres: 14-400 Pasłęk, ul. Zwycięstwa 28
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 55 248 10 61 , fax. 55 248 10 61
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół w Pasłęku
  ul. Zwycięstwa 28 28
  14-400 Pasłęk, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 55 248 10 61, fax. 55 248 10 61
  REGON: 00101865700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zspaslek@wp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: oświata

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi szkoleniowe
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Kurs Obsługa Kasy Fiskalnej - 30 uczniów : 2. Kurs Minimum Sanitarne - 30 uczniów, 3. Kurs kelner-barman - 10 uczniów, 4. Kurs prawo jazdy kategorii B - 20 uczniów,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 800000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zspaslek.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach