Przetargi.pl
USŁUGI SPRZĘTOWO-TRANSPORTOWE W ZAKRESIE REMONTÓW I BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG WYKONYWANYCH SYSTEMEM GOSPODARCZYM

Gmina Pińczów ogłasza przetarg

 • Adres: 28-400 Pińczów, ul. 3 Maja 10
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 3573871 do 75 , fax. 41 3572645
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pińczów
  ul. 3 Maja 10 10
  28-400 Pińczów, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 3573871 do 75, fax. 41 3572645
  REGON: 29100984000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pinczow.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  USŁUGI SPRZĘTOWO-TRANSPORTOWE W ZAKRESIE REMONTÓW I BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG WYKONYWANYCH SYSTEMEM GOSPODARCZYM
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy na wykonywanie usług sprzętowo- transportowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg wykonywanych systemem gospodarczym na drogach gminnych a w tym: wykonywanie usług ładowarką samojezdną kołową wykonywanie usług równiarką samojezdną kołową wykonywanie usług koparką samojezdną kołową wykonywanie usług walcem samojezdnym wykonywanie usług transportowych sam. samowyładowczymi
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 600000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pinczow.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach