Przetargi.pl
usługi sprzątania w obiektach Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie przy ul. Łukasiewicza 1, wraz z utrzymaniem terenów zewnętrznych oraz usługi sprzątania w obiekcie Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie przy ul. Lubicz 25A

Instytut Nafty i Gazu ogłasza przetarg

 • Adres: 31-503 Kraków, ul. Lubicz 25A
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 4210033 w. 246 , fax. 012 4210050
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Nafty i Gazu
  ul. Lubicz 25A 25A
  31-503 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 4210033 w. 246, fax. 012 4210050
  REGON: 00002313600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.inig.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytut Badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  usługi sprzątania w obiektach Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie przy ul. Łukasiewicza 1, wraz z utrzymaniem terenów zewnętrznych oraz usługi sprzątania w obiekcie Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie przy ul. Lubicz 25A
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi sprzątania w obiektach Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie przy ul. Łukasiewicza 1, wraz z utrzymaniem terenów zewnętrznych oraz usługi sprzątania w obiekcie Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie przy ul. Lubicz 25A Szczegółowy wykaz prac wchodzących w zakres sprzątania i utrzymania terenu w Instytucie Nafty i Gazu na ul. Łukasiewicza 1 oraz przy ul Lubicz 25A w Krakowie, określa załącznik nr 1 do Specyfikacji. Zamawiający wyznacza termin spotkania z Wykonawcami (wizja lokalna) dn. 3 kwietnia 2013r.: godz. 8.30 Budynek Instytutu Nafty i Gazu (portiernia),ul. Lubicz 25A, Kraków; godz. 11.00 Budynek Instytutu Nafty i Gazu (portiernia),ul. Łukasiewicza 1, Kraków. Wartość zamówienia: powyżej 14.000 euro
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 909192004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ustala się wadium w wysokości: 10.000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). Wykonawca wnosi wadium przed terminem składania ofert tj. do dnia 8 kwietnia 2013r. do godz. 9:30

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.inig.pl/ZPub/siwz/INIG-SIWZ-DZ-2710-2013-15.pdf
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach