Przetargi.pl
Usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Sądu Okręgowego w Słupsku i II OZSS w Chojnicach oraz terenów zewnętrznych

Sąd Okręgowy w Słupsku ogłasza przetarg

 • Adres: 76-200 Słupsk, ul. Zamenhofa
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 598 422 041 , fax. 598 428 301
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Okręgowy w Słupsku
  ul. Zamenhofa 7
  76-200 Słupsk, woj. pomorskie
  tel. 598 422 041, fax. 598 428 301
  REGON: 57067700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.slupsk.so.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: sąd powszechny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Sądu Okręgowego w Słupsku i II OZSS w Chojnicach oraz terenów zewnętrznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości w okresie od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. w: 1) budynkach Sądu Okręgowego w Słupsku o pow. 5 996 m2 oraz terenu zewnętrznego o pow. 400 m2 2) budynku II Opiniotwórczego Zespołu Sądowych Specjalistów (II OZSS) w Chojnicach o pow. 583,72 m2 oraz terenu zewnętrznego o pow. 70 m2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: I część - 7 000 zł (siedem tysięcy zł) II część - 1 000 zł (jeden tysiąc zł)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach