Przetargi.pl
Usługi sprzątania budynków, terenów niezabudowanych oraz prania

Miejski Zakład Komunikacji ogłasza przetarg

 • Adres: 65-713 Zielona Góra, ul. Chemiczna
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 684 520 450 , fax. 684 520 455
 • Data zamieszczenia: 2019-04-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zakład Komunikacji
  ul. Chemiczna 8
  65-713 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 684 520 450, fax. 684 520 455
  REGON: 97001249500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzk.zgora.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowy zakład budżetowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi sprzątania budynków, terenów niezabudowanych oraz prania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług sprzątania: Zadanie D Utrzymanie w czystości terenów zewnętrznych. Szczegółowy zakres rzeczowy tych usług oraz częstotliwość ich wykonywania zawiera opis zadania D oraz odpowiedni do niego załącznik. Zadanie E Sprzątanie budynku administracyjnego, zaplecza kierowców i magazyniera. Szczegółowy zakres rzeczowy tych usług oraz częstotliwość ich wykonywania zawiera opis zadania E oraz odpowiedni do niego załącznik. Zadanie F Sprzątanie pomieszczeń związanych z zapleczem technicznym. Szczegółowy zakres rzeczowy tych usług oraz częstotliwość ich wykonywania zawiera opis zadania G oraz odpowiedni do niego załącznik. Zadanie G Pranie odzieży ochronnej i roboczej. Szczegółowy zakres rzeczowy tych usług oraz częstotliwość ich wykonywania zawiera opis zadania H oraz odpowiedni do niego załącznik.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90900000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań,
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, podpisał umowę na warunkach określonych w załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekcie (wzorze) umowy, w terminie wskazanym w ogłoszeniu o wyniku postępowania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach