Przetargi.pl
Usługi społeczne w ramach projektu „Szukam... Znajduję... Pracuję... II”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 83300 Kartuzy, ul. Hallera
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 586 812 631 , fax. 586 812 631
 • Data zamieszczenia: 2018-10-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Hallera 1
  83300 Kartuzy, woj. pomorskie
  tel. 586 812 631, fax. 586 812 631
  REGON: 19023213100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: gops.kartuzy.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi społeczne w ramach projektu „Szukam... Znajduję... Pracuję... II”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługi społeczne w ramach projektu „Szukam... Znajduję... Pracuję... II”. Przedmiotem postępowania są usługi cateringu (żywienia zbiorowego), dziennej opieki godzinowej nad dziećmi na terenie Kartuz, utworzenie i prowadzenie klubu środowiskowego dla dzieci i młodzieży oraz trening umiejętności opiekuńczo-wychowawczych w ramach projektu: „Szukam... Znajduję... Pracuję... II” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.1 aktywna integracja, Poddziałanie 6.1.2 aktywizacja społeczno-zawodowa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85000000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach