Przetargi.pl
Usługi serwisowe, konserwacja i przeglądy techniczne aparatury medycznej II

Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-202 Kraków, ul. Prądnicka
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 25 78 291 , fax. 012 25 78 292, 2578229
 • Data zamieszczenia: 2019-09-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie
  ul. Prądnicka
  31-202 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 25 78 291, fax. 012 25 78 292, 2578229
  REGON: 35720766400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.narutowicz.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi serwisowe, konserwacja i przeglądy techniczne aparatury medycznej II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługi serwisowe, konserwacja i przeglądy techniczne aparatury medycznej zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ, stanowiącym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zamówienie jest podzielone na 25 zadań częściowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz ofertowy – załącznik 2A, 2B, (zależnie od Pakietu na który składana jest oferta) do SIWZ - wypełniony i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Załącznik nr 1 stanowiący szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz arkusz cenowy (wykaz sprzętu objętego postępowaniem, a później umową wraz z zakresem czynności) –- wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Na potwierdzenie posiadania autoryzacji (kryterium oceny ofert) - Wykonawca winien dołączyć do oferty dokument wystawiony przez producenta sprzętu, w którym możliwa jest jednoznaczna identyfikacja podmiotu, któremu wystawiono autoryzację. Ponadto w dokumencie, który potwierdza autoryzację powinien znajdować się termin ważności udzielonej autoryzacji. Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia dokumentu) do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jej reprezentacji we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej. Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom-jeżeli dotyczy. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie 8.1 SIWZ. Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym - jeżeli dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach