Przetargi.pl
Usługi serwisowe JAK-40

Jednostka Wojskowa 2139 ogłasza przetarg

 • Adres: 00-906 Warszawa, Żwirki i Wigury 1C
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6821475 , fax. 022 6821479
 • Data zamieszczenia: 2010-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa 2139
  Żwirki i Wigury 1C 1C
  00-906 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6821475, fax. 022 6821479
  REGON: 01157441600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.36splt.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi serwisowe JAK-40
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków powietrznych JAK-40 ( nr 44, 45, 47, 48 )
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 502110007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 9 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania usługi
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.36splt.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach