Przetargi.pl
Usługi ręcznego i mechanicznego oczyszczania miasta

Urząd Miasta i Gminy Myślenice ogłasza przetarg

 • Adres: 32400 Myślenice, Rynek
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 126 392 300 , fax. 126 392 305
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta i Gminy Myślenice
  Rynek 42591
  32400 Myślenice, woj. małopolskie
  tel. 126 392 300, fax. 126 392 305
  REGON: 52549300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.myslenice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi ręcznego i mechanicznego oczyszczania miasta
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia pn.: Usługi ręcznego i mechanicznego oczyszczania miasta jest świadczenie usług obejmujących w szczególności: 1) Mechaniczne oczyszczanie ulic, 2) Usuwanie zanieczyszczeń z ulic, chodników i pozostałych terenów gminnych, 3) Bieżące utrzymywanie w czystości terenów zielonych, sąsiadujących z oczyszczanymi terenami, 4) Dbanie o należyty stan techniczny i estetyczny elementów terenów miejskich, 5) Oczyszczanie, odchwaszczanie i odśnieżanie Rynku oraz ul. Kilińskiego 6) Utrzymywanie tablic i słupów ogłoszeniowych w należyty stan estetycznym, 7) Mycie znaków drogowych,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90610000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości: 3000,00 zł (trzy tysiące złotych) Wadium należy wnieść w terminie do dnia składania ofert do godz. 10:00.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca posiada zezwolenie na transport odpadów.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach