Przetargi.pl
Usługi przewozu osób niepełnosprawnych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.

Miasto Gorzów Wlkp. ogłasza przetarg

 • Adres: 66-400 Gorzów Wielkopolski, Sikorskiego
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. +48957355576 , fax. +48957355612
 • Data zamieszczenia: 2020-01-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Gorzów Wlkp.
  Sikorskiego 3-4
  66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie
  tel. +48957355576, fax. +48957355612
  REGON: 21096668000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi przewozu osób niepełnosprawnych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Zorganizowanie i wykonanie usługi przewozu osób niepełnosprawnych - mieszkańców Gorzowa Wlkp. - w granicach administracyjnych Miasta przy użyciu dwóch samochodów osobowych, które w wersji standardowej są samochodami dziewięciomiejscowymi, łącznie z kierowcą (8 + 1) będących w dyspozycji Wykonawcy; 2. Samochody muszą być homologacyjnie dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, spełniając poniższe warunki: 1) dopuszczenie do ruchu zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990. ze zm.); 2) przystosowanie do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym co najmniej jednej osoby na wózku inwalidzkim; 3) posiada ważny na dzień składania oferty Certyfikat dla Systemu Zarządzania ISO 9001-2015 w zakresie przewozu osób niepełnosprawnych lub inny dokument równoważny 4) wyposażone w dodatkowe atestowane pasy bezpieczeństwa umożliwiające bezpieczne przypięcie osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, 5) fotele wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa, 6) posiadające dodatkowe poręcze lub uchwyty umożliwiające bezpieczne wsiadanie i wysiadanie osób z pojazdu, 7) pojazdy wyposażone w atestowaną windę załadowczą o udźwigu min 300 kg, posiadającą aktualne badania i przegląd Urzędu Dozoru Technicznego , 8) wykonawca musi przedłożyć ważny przegląd i badanie Urzędu Dozoru Technicznego na dzień przetargu, 9) drzwi boczne przesuwne z obu stron pojazdu wraz z wysuwanym podestem, 10) dostosowany do przewozu min. dwóch osób na wózkach inwalidzkich, 11) przestrzeń pasażerska o wysokości min. 160 cm, 12) wyposażenie w klimatyzację. 13) dodatkowo oznaczone: a) znakiem stosowanym powszechnie przez osoby niepełnosprawne; b) numerem telefonu, adresem i adresem e-mail, pod którymi przyjmowane będą zgłoszenia oraz udzielane informacje o przewozach; c) logo miasta Gorzowa Wlkp. 3. Taksometry i kasy fiskalne na okres realizacji zadania zabezpiecza Miasto na zasadzie umowy powierzenia mienia. 4. Wykonanie usług przewozowych w okresie realizacji przedmiotu zamówienia w ilości ok. 57.894 km, przy czym Wykonawca nie będzie rościł żadnych praw do Zleceniodawcy w przypadku nie wykonania podanej przybliżonej ilości kilometrów. 5. Wykonanie usługi przewozowej w okresie realizacji przedmiotu zamówienia na rzecz uprawnionych osób, którymi są osoby niepełnosprawne z opiekunem lub bez: • zameldowane w Gorzowie Wlkp. na stałe lub tymczasowo na okres minimum trzech miesięcy lub osoby zamieszkałe w Gorzowie Wlkp. (co należy potwierdzić umową najmu mieszkania, bądź oświadczeniem właściciela mieszkania o zamieszkiwaniu), które posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub osoby przed 16 rokiem życia posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, • pierwszeństwo przejazdu posiadają osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. 6. Przewóz osób niepełnosprawnych finansowany jest ze środków budżetu miasta Gorzowa Wlkp. Wpływy z tytułu opłat za bilety ponoszone przez Pasażerów stanowią dochód miasta Gorzowa Wlkp. 7. Wykonawca zobowiązany jest do pobierania opłat od pasażerów w wysokości zgodnej z „Cennikiem opłat przewozu osób niepełnosprawnych w mieście Gorzowie Wlkp.” zawartego w załączniku nr 2 do umowy stanowiącej załącznik do SIWZ i przekazywania ich Zleceniodawcy; 8. Wykonanie usług przewozowych: 1) od poniedziałku do soboty w godzinach od 7.00 do 19.00; 2) w niedziele i święta w godzinach od 7.00 do 15.00; 3) poza określonymi godzinami wyłącznie w następujących przypadkach: a) złożenia zamówienia na dzień roboczy (poniedziałek – sobota) co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem; b) złożenia zamówienia na dzień wolny od pracy (niedziele i święta) co najmniej w ostatnim poprzedzającym dniu roboczym. 9. Przyjmowanie zamówień na usługi przewozowe: 1) od poniedziałku do soboty w godzinach od 7.00 do 19.00; 2) w niedziele i święta w godzinach od 7.00 do 15.00. 10. Wykonywanie usług przewozowych wg zasad: 1) kurs wykonywany będzie zgodnie z obowiązującą organizacją ruchu po najkrótszej trasie, o ile pasażer nie wskaże innej trasy; 2) opłata pobierana będzie od kursu (przejazdu), według obowiązującego „Cennika opłat przewozu osób niepełnosprawnych w mieście Gorzowie Wlkp.; 3) cennik za przejazd osób niepełnosprawnych ustała Zleceniodawca, przy uwzględnieniu bezpłatnego przewozu osoby towarzyszącej (opiekuna) i niepobierania opłat z tytułu dojazdu do pasażera; 4) cena kursu z postojem jest sumą należności za przejazd i czas postoju; 5) czas postoju – jest to czas ustalony pomiędzy pasażerem, a dyspozytorem liczony od czasu opuszczenia pojazdu przez pasażera, zgodnie z cennikiem, z zastrzeżeniem, iż czas oczekiwania kierowcy nie może być dłuższy niż 10 minut, od umówionej godziny powrotu. Przekroczenie tego czasu traktowane jest jako rezygnacja z usługi; 6) osoba zamawiająca kurs, rezygnująca z usługi po przybyciu pojazdu na miejsce wskazane w zamówieniu, ponosi konsekwencje finansowe polegające na obowiązku opłacenia kosztów dojazdu i powrotu wedle stawki przewidzianej w cenniku; 7) pasażer ma obowiązek podporządkowania się wskazaniom kierowcy w zakresie bezpieczeństwa przewozu; 8) przy kursach indywidualnych Wykonawca pobierać będzie opłatę bezpośrednio w pojeździe, według obowiązującego cennika, na potwierdzenie wniesienia opłaty za przejazd pasażer otrzymywać będzie paragon; 9) opłatę za przewozy wielokrotne pobierać będzie Wykonawca według obowiązującego cennika - na potwierdzenie wniesienia opłaty pasażer otrzymywać będzie dowód wpłaty (KP) na podstawie którego Zleceniodawca wystawi fakturę VAT; 10) kierowca pojazdu sprawdza wymienione w ust. 5 uprawnienia pasażera do przejazdu; 11) w pojeździe obowiązuje zakaz palenia tytoniu i picia alkoholu. 11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykorzystaniem pojazdów, w szczególności: ubezpieczenia OC, NW, przeglądów okresowych, bieżących napraw, obowiązkowych przeglądów rejestracyjnych, paliwa, opłat parkingowych, dbania o ogólny stan pojazdów, utrzymania karoserii i wnętrza pojazdów w czystości. 12. Wykonawca zabezpiecza niezbędny personel do obsługi i przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osoby posiadające uprawnienia do kierowania pojazdami - prawo jazdy kategorii B uzyskane zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990. ze zm.) lub na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiada za prawidłową organizację pracy. Zakres obowiązków i czynności przy świadczeniu ww. usług dla osób wykonujących zamówienie ustala Wykonawca.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 zł ( trzy tysiące złotych 00/100)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: posiada aktualną licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób, uprawniającą do przewozu na terenie Polski, bądź licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką udzielona na obszar obejmujący minimum gminę Gorzów Wlkp., zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. 2019 poz. 58 ze zm.);
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Pełnomocnictwo (jeżeli umocowanie osoby podpisującej złożoną ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych); 2) Pełnomocnictwa dla lidera konsorcjum (jeśli oferta składana jest przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia); 3) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami podmiotu trzeciego (załączyć w przypadku polegania na osobach lub sytuacji innych podmiotów); 4) Dowód wniesienia wadium - dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium, a w przypadku innej formy niż pieniężna - oryginał dokumentu dołączyć w oddzielnej kopercie, a jego kopię załączyć do oferty; 5) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp – Załącznik Nr 4 do SIWZ, a w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania zinnym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach