Przetargi.pl
Usługi projektowe związane z realizacją zadania pn. „Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła w budynkach komunalnych”

GMINA CIESZYN reprezentowana przez Burmistrza Miasta Cieszyna ogłasza przetarg

 • Adres: 43-400 Cieszyn, Rynek 1
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-07-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA CIESZYN reprezentowana przez Burmistrza Miasta Cieszyna
  Rynek 1
  43-400 Cieszyn, woj. śląskie
  REGON: 072182338
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.cieszyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi projektowe związane z realizacją zadania pn. „Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła w budynkach komunalnych”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych w ramach zadania pn. „Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła w budynkach komunalnych”. Część I (Grupa A) obejmuje 5 budynków mieszkalno-usługowych z projektowanymi indywidualnymi instalacjami etażowymi c.o. zasilanymi z kotłów gazowych oraz z przygotowaniem c.w.u. z kotłów gazowychOpracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych w ramach zadania pn. „Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła w budynkach komunalnych” Część II (Grupa B) obejmuje 5 budynków z projektowanymi indywidualnymi instalacjami grzewczymi i podgrzewaczami wody zasilanymi energią elektrycznąOpracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych w ramach zadania pn. „Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła w budynkach komunalnych”. Cześć 3 (Grupa C) obejmuje 4 budynki z planowanym podłączeniem do sieci miejskiej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:1) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 projekt budowlany obejmujący:a) dla części 1 i 3 zamówienia obejmującej Grupę A i/lub Grupę C - wykonanie wewnętrznych instalacji c.o. i c.w.u. zasilanych z kotła gazowego lub z węzła cieplnego oraz wykonanie dociepleń przegród budowlanych (stropu i/lub ścian zewnętrznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym (co najmniej 3 lokale mieszkalne lub użytkowe)b) dla części 2 zamówienia obejmującej Grupę B - wykonanie wewnętrznych instalacji grzewczych zasilanych energią elektryczną oraz wykonanie dociepleń przegród budowlanych (stropu i/lub ścian zewnętrznych) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym (co najmniej 3 lokale mieszkalne lub użytkowe)2) dysponuje lub będzie dysponował osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania:a) dla części 1 i 3 zamówienia obejmujące Grupę A i/lub Grupę C - w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, która jest czynnym członkiem właściwej izby samorządu zawodowego,b) dla części 2 zamówienia obejmujące Grupę B - w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych bez ograniczeń która jest czynnym członkiem właściwej izby samorządu zawodowego,c) dla wszystkich części zamówienia – w specjalności architektonicznej bez ograniczeń która jest czynnym członkiem właściwej izby samorządu zawodowego.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-16

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach