Przetargi.pl
Usługi prawnicze w zakresie badań klinicznych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85168 Bydgoszcz, ul. Ujejskiego
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3655352, 3655521, 3655296 , fax. 523 655 752
 • Data zamieszczenia: 2019-01-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy
  ul. Ujejskiego 75
  85168 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 3655352, 3655521, 3655296, fax. 523 655 752
  REGON: 34051714500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.biziel.umk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi prawnicze w zakresie badań klinicznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie obsługi prawnej do spraw badań klinicznych. Zakres zamówienia obejmuje min: 1) koordynacja działań związanych z zawarciem umów na badania kliniczne, 2) opiniowanie umów oraz negocjowanie ich warunków, 3) dokonywanie wyceny kosztów przeprowadzania danego badania klinicznego na podstawie danych otrzymywanych przez wyznaczone komórki organizacyjne Zamawiającego, 4) przekazywanie podpisanych umów do Sponsora i/lub CRO, 5) prowadzenie rejestru badań klinicznych oraz bieżąca aktualizacja i archiwizacja przedmiotowego rejestru w dokumentacji/zasobach Szpitala, 6) kontrola wniosków o wystawienie faktur z tytułu płatności za badania w aspekcie zgodności z warunkami zawartych umów na badania kliniczne, 7) sprawozdawczość dla Zamawiającego z prowadzonych badań klinicznych, wykonywana raz na 3 miesiące zgodnie z obowiązującą u Zamawiającego procedurą badań klinicznych określoną w Zarządzeniu Dyrektora Zamawiającego, 8) przygotowywania dokumentacji na żądanie podmiotów kontrolujących, które będą podejmowały czynności kontrolne u Zamawiającego, 9) doradztwo prawne w zakresie związanym z badaniami klinicznymi, 10) egzekucja wszelkich należności Zamawiającego związanych z realizacją badań klinicznych, 11) reprezentacja Zamawiającego przed sądami lub innymi organami w sprawach wynikających z prowadzonych badań klinicznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79100000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium, którego wartość Zamawiający ustalił na kwotę: 2 000 PLN ( słownie: dwa tysiące złotych ).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. pełnomocnictwo – w przypadku, gdy oferta będzie podpisywana przez osobę upoważnioną w sytuacji gdy reprezentacja nie wynika z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 2. wypełniony i podpisany formularz oferty załącznik nr 2 do SIWZ. 3. wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5( informacja z publicznego otwarcia ofert – protokół z otwarcia ofert ), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych - oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 4. Dokument / dowód potwierdzający, że Wykonawca reprezentował przed Sądem w procesach związanych z badaniami klinicznymi w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach