Przetargi.pl
„Usługi pralnicze na potrzeby SPZOZ w Łapach”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza przetarg

 • Adres: 18-100 Łapy, Korczaka
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 814 24 38 , fax. 085 814 24 82
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach
  Korczaka 23
  18-100 Łapy, woj. podlaskie
  tel. 085 814 24 38, fax. 085 814 24 82
  REGON: 50644804000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitallapy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Usługi pralnicze na potrzeby SPZOZ w Łapach”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne kompleksowe świadczenie usług pralniczych na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. J. Korczaka 23, 18-100 Łapy. Przedmiot zamówienia będzie realizowany przez okres 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. pranie bielizny szpitalnej, w skład której wchodzi własny asortyment: bielizna pościelowa (prześcieradła, poszwy, poszewki, podkłady, poduszki), piżamy, odzież robocza, fartuchy, ręczniki, koce, mopy, a także inna bielizna szpitalna oraz 2. pranie w systemie rental – usługa dzierżawy (firma wykonująca usługi pralnicze we własnym zakresie zabezpiecza asortyment) z zabezpieczeniem trzech kompletów pościeli (100% bawełna o minimalnej gramaturze 170g/m2, dopuszczalna temperatura konserwacji – 95 °C , certyfikat *PN-P 84543:1984 „Bielizna pościelowa szpitalna”) na 1 łóżko tj. 450 szt. poszew białych, poszewek białych, prześcieradeł białych z całkowitą obsługą tj. suszenie, krochmalenie, prasowanie, odkażanie oraz transport, załadunek i rozładunek w Punkcie Pralniczym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98310000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określenie warunków: Zezwolenie na pranie bielizny szpitalnej (lub pozytywna opinia) właściwego organu sanitarno – epidemiologicznego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach