Przetargi.pl
usługi poligraficzne dla potrzeb realizacji działań promocyjnych i rekrutacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach bużdzetu Sekcji Promocji i Redakcji miesięcznika Życie Uniwersyteckie wraz z dostawą sukcesywną do UAM:część 1 - usługi poligraficzne dla realizacji zadań Sekcji Promocjiczęść 2 - usługi poligraficzne dla realizacji zadania Redakcji Życia Uniwersyteckiego

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 8294440 , fax. 61 8294012
 • Data zamieszczenia: 2019-03-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
  ul. Wieniawskiego 1
  61-712 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8294440, fax. 61 8294012
  REGON: 12933300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amu.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  usługi poligraficzne dla potrzeb realizacji działań promocyjnych i rekrutacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach bużdzetu Sekcji Promocji i Redakcji miesięcznika Życie Uniwersyteckie wraz z dostawą sukcesywną do UAM:część 1 - usługi poligraficzne dla realizacji zadań Sekcji Promocjiczęść 2 - usługi poligraficzne dla realizacji zadania Redakcji Życia Uniwersyteckiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi poligraficzne dla potrzeb realizacji działań promocyjnych i rekrutacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach budżetu Sekcji Promocji i Redakcji miesięcznika Życie Uniwersyteckie wraz z dostawą sukcesywną do UAM: część 1 - usługi poligraficzne dla realizacji zadań Sekcji Promocji część 2 - usługi poligraficzne dla realizacji zadania Redakcji Życia Uniwersyteckiego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79823000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zadanie nr 1 - 7 000.00 zł Zadanie nr 2 - 2 000.00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.formularz ofertowy – złożony oddzielnie dla każdej części, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy Jeżeli o udzielenie zamówienia wykonawcy ubiegają się wspólnie dokument ten podpisuje pełnomocnik. oświadczenie o niewykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli o udzielenie zamówienia wykonawcy ubiegają się wspólnie – oświadczenie to składa każdy z wykonawców. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca (jeśli dotyczy) oświadczenie o podwykonawcach (jeśli dotyczy) zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o którym mowa w art. 22a ust. 2 ustawy Pzp (jeśli dotyczy) pełnomocnictwo: - jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, - jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Próbki asortymentu, tj. Wykonawca dostarczy do dnia 22 marca 2019 roku do godz. 10:00 do Działu Zamówień Publicznych (Collegium Minus, Poznań, ul. Wieniawskiego 1, pok. 301) próbki materiałów promocyjnych wcześniej wykonanych przez Wykonawcę zgodne z poniższymi parametrami: FOLDER: 2 sztuki różnych folderów wykonanych w oparciu o wytyczne przedstawione w przedmiocie zamówienia tj. opisie przedmiotu zamówienia. Oprawa miękka, klejona wysokiej jakości klejem, z gwarancją nierozklejania się po wielokrotnym oglądaniu, środek: papier na wnętrze kreda satynowana, bielona 130 - 160g. Okładka karton kreda 350 g, lakier dyspersyjny zabezpieczający na całości, na okładce folia matowa + lakier wybiórczy. FOLDER: 2 różne produkcje folderów wykonanych w oparciu o wytyczne przedstawione w przedmiocie zamówienia tj. oprawa miękka, klejona. Okładka: wykonana z papieru ozdobnego 300 - 360g, dwustronnie woskowanego, barwionego w masie, o dużym nasyceniu koloru i jednolitości barwy, bezdrzewnego, wyrabianego w sposób przyjazny dla środowiska, produkowanego z mas celulozowych bielonych ECF, plastycznego i przyjemnego w dotyku o bardzo dobrych właściwościach zadruku, nie gorszego niż papier ozdobny Ispira Paperlinx. Środek: papier na wnętrze satyna, z certyfikatem, 115 - 150g - papier z gwarancją, że nadaje się do druku dwustronnego fotografii. Wykończenie lakierem dyspersyjnym na całości. USZLACHETNANIE: przykładowe 3 wydruki z 3 wykonanymi uszlachetnieniami: 1 tłoczenie, 1 lakier wybiórczy (mat lub błysk), 1 brokatowanie. Do próbek należy dołączyć certyfikaty papieru (CIE) potwierdzające użycie do produkcji materiałów wskazanych w specyfikacji niniejszego zamówienia. Dostarczone próbki będą służyły do oceny ofert w kryterium jakości zgodnie z rozdziałem 13 pkt. 3 SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach