Przetargi.pl
Usługi polegające na realizacji następujących zadań, które zostały ujęte w zakresie rzeczowym Projektu: 1) usługi społeczne i zdrowotne dla dziecka i rodziny (zwane dalej „Zadaniem 1”), 2) działania wspierające zdrowie psychiczne (zwane dalej „Zadaniem 2”).

Województwo Pomorskie ogłasza przetarg

 • Adres: 80-810 Gdańsk, Okopowa
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 583 261 555 , fax. (58)3268557
 • Data zamieszczenia: 2021-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Pomorskie
  Okopowa 21/27
  80-810 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 583 261 555, fax. (58)3268557
  REGON: 19167483600000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi polegające na realizacji następujących zadań, które zostały ujęte w zakresie rzeczowym Projektu: 1) usługi społeczne i zdrowotne dla dziecka i rodziny (zwane dalej „Zadaniem 1”), 2) działania wspierające zdrowie psychiczne (zwane dalej „Zadaniem 2”).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi polegające na realizacji następujących zadań, które zostały ujęte w zakresie rzeczowym Projektu: 1)usługi społeczne i zdrowotne dla dziecka i rodziny (zwane dalej „Zadaniem 1”), 2)działania wspierające zdrowie psychiczne (zwane dalej „Zadaniem 2”). 2.Usługi realizowane będą na terenie województwa pomorskiego, przy czym za proces organizacji i zarządzania Usługami odpowiadać będzie Wykonawca. 3.Wszystkie Usługi realizowane w ramach niniejszej umowy muszą być zgodne w zakresie rzeczowym i finansowym z zapisami Projektu, w tym szczególności Budżetem Szczegółowym. W przypadku dokonania zmian w Projekcie, realizacja Usług będzie się odbywała w oparciu o zakres rzeczowy Projektu określony w aktualnym wniosku o dofinansowanie. 4.Wszystkie Usługi realizowane w ramach niniejszej umowy muszą być zgodne z Wytycznymi Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 - Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020. 5.W ramach realizacji Zadania 1, określonego w ust. 1 pkt 1, Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do wykonania następujących świadczeń podczas realizowania tego zakresu Usługi: 1)zorganizowanie i zapewnienie odpowiedniej infrastruktury dostosowanej, pod względem lokalowym i organizacyjnym, do prowadzenia i zapewnienia Usług – zgodnych ze Standardami realizacji wsparcia w zakresie Działania 6.2. Usługi społeczne RPO WP 2014-2020. Pomieszczenia przeznaczone na realizację Usług (min. jedno pomieszczenie biurowe, jedno pomieszczenie socjalne, toalety, trzy gabinety lekarskie) powinny być dostosowane architektonicznie dla wszystkich Uczestników Projektu. Realizacja Usług powinna być zgodna z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020; 2)zapewnienie wykwalifikowanej kadry odpowiedzialnej za realizację Usług i zapewnienie wysokiej jakości działań merytorycznych ujętych w zakresie rzeczowym w Projektu, w tym odpowiedzialnych m.in. za koordynowanie pracy specjalistów, rekrutację Uczestników Projektu, prowadzenie działań edukacyjnych i szkoleniowych. Sugerowane stanowiska pracy (w tym minimum: 1 Koordynator centralny, 2 pracowników do obsługi infolinii dostępnej dla osób potrzebujących wsparcia psychologicznego, zatrudnionych w oparciu o umowę cywilnoprawną (np. umowę zlecenia) w wymiarze godzinowym odpowiadającym 2 pełnym etatom),zakres czynności i minimalne kwalifikacje wymagane do zatrudnienia na danym stanowisku, oraz wymiar czasu pracy określono w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy; 3)zapewnienie odpowiedniej ilości wykwalifikowanej kadry odpowiedzialnej za realizację usług społecznych i zdrowotnych na rzecz Uczestników Projektu zgodnie z ustalonymi IPW, w tym w szczególności specjalistów odpowiadających m.in. za poradnictwo psychologiczne, sesje psychoterapii rodzinnej, sesje wsparcia psychospołecznego, mediacje, profilaktykę zaburzeń zdrowia psychicznego. Celem realizacji niniejszego postanowienia Wykonawca zatrudni minimum:3 psychologów, 1 lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii, 2 psychoterapeutów,w wymiarze godzinowym odpowiadającym pełnym etatom. Minimalny zakres obowiązków i kwalifikacje wymagane do zatrudnienia wskazanych powyżej specjalistów określono w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy. Zatrudnieni specjaliści muszą posiadać kwalifikacje zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, potwierdzające ich uprawnienia do wykonywania danego zawodu. Wynagrodzenie za pracę/stawka za godzinę pracy specjalistów świadczących usługi nie może być niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę/minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 4)wyposażenie specjalistów – w zależności od potrzeb w niezbędne środki ochrony indywidualnej (tj. co najmniej 2 maseczki dziennie dla wszystkich osób zaangażowanych w realizację zadań merytorycznych) oraz zapewnienie termometru do mierzenia temperatury i środków do dezynfekcji w każdym pomieszczeniu, gdzie realizowane będą zadania na rzecz Uczestników Projektu, przez cały okres trwania Umowy; 5)pokrywanie wszelkich kosztów, jakie powstaną w związku z realizacją Usług, w tym w szczególności: a)kosztów zakupu towarów i usług niezbędnych do realizacji zadań ujętych w Projekcie, w tym w szczególności materiałów biurowych i papierniczych, usług pocztowych, świadczenia usług telekomunikacyjnych i dostępu do Internetu, licencji na oprogramowanie informatyczne wspierające realizację Usług, narzędzi pomocniczych do realizacji Usług, np. testów psychologicznych, plansz, drobnego sprzętu terapeutycznego itp., b)kosztów przejazdów związanych z realizacją Projektu na terenie województwa pomorskiego; 6)opracowanie Regulaminu określającego zasady rekrutacji Uczestników Projektu i realizacji wsparcia w Projekcie, z uwzględnieniem zasad wynikających ze Standardów realizacji wsparcia w zakresie Działania 6.2. Usługi społeczne RPO WP 2014-2020 (w tym w szczególności poprzez zapewnienie udziału w Projekcie osobom preferowanym do wsparcia w ramach Osi Priorytetowej 6. Projekt Regulaminu musi zostać przedłożony do akceptacji Zamawiającego, który zweryfikuje ten dokument również pod kątem zachowania zgodności z kolejnością zapewnienia udziału w Projekcie osobom wskazanym we Wniosku o dofinansowanie; 7)w celu dotarcia do szerokiego grona potencjalnych Uczestników Projektu (tj. m.in. małoletnich pacjentów oddziałów psychiatrycznych, osób korzystających z usług poradni psychologiczno – psychoterapeutycznych, poradni psychologiczno–pedagogicznych, osób/rodzin korzystających z pomocy społecznej lub pozostających pod nadzorem kuratora), Wykonawca podejmie współpracę z Policją, Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Ośrodkami Pomocy Społecznej z terenu województwa pomorskiego - w celu rozpowszechnienia informacji o Projekcie i jego założeniach; 8)zrekrutowanie minimum 1500 (tysiąc pięćset) Uczestników Projektu (w podziale na K/750, M/750) zamieszkujących województwo pomorskie, dotkniętych bezpośrednimi i pośrednimi skutkami pandemii COVID-19 w obszarze zdrowia psychicznego. Uczestnikami Projektu powinny być dzieci i młodzież oraz ich rodziny, które ze względu na długotrwałą izolację wywołaną pandemią, zostały pozbawione właściwych warunków do prawidłowego rozwoju społecznego i psychicznego oraz wymagają wsparcia w szeroko rozumianym obszarze zdrowia psychicznego, oraz są jednocześnie zagrożone wykluczeniem społecznym, przy czym preferowane będą osoby, które spełniają kryteria, o których mowa w punkcie 1 Standardów realizacji wsparcia w zakresie Działania 6.2 Usługi społeczne RPO WP 2014-2020. Powyższe działanie będzie wykonywane w szczególności z uwzględnieniem następujących wytycznych: a)Wykonawca zapewni potencjalnym Uczestnikom Projektu możliwość zgłaszania chęci udziału w Projekcie poprzez różne kanały komunikacji, w tym m.in. poprzez: kontakt osobisty, telefoniczny (telefon stacjonarny/komórkowy, infolinię uruchomioną na potrzeby Projektu), pocztę elektroniczną, wypełnienie dedykowanego do tego celu arkusza zamieszczonego na Platformie Koordynacyjno-Edukacyjno-Informacyjnej, a także poprzez tzw. „delegowanie” np. przez szkoły/poradnie/itp., b)rekrutacja Uczestników Projektu będzie prowadzona w sposób ciągły przez cały okres trwania niniejszej Umowy, co najmniej od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8.00 do 16.00, c)w sytuacji, gdy potencjalny Uczestnik Projektu wyrazi chęć wzięcia udziału w Projekcie w innej formie niż przez bezpośredni kontakt osobisty bądź telefoniczny, Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby pracownik merytoryczny odpowiedzialny za proces rekrutacji Uczestników Projektu, skontaktował się z nim niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po otrzymaniu takiej informacji, d)proces rekrutacji Uczestników Projektu musi być prowadzony przez pracownika merytorycznego, np. psychologa, e)pierwszy kontakt z potencjalnym Uczestnikiem Projektu powinien zakończyć się rejestracją na pierwszą wizytę diagnozującą, będącą świadczeniem opieki zdrowotnej udzielanym przez psychologa (porada psychologiczno-diagnostyczna), f)pierwsza wizyta diagnozująca z psychologiem powinna zostać przeprowadzona indywidualnie i trwać co najmniej 1 pełną godzinę zegarową. Podczas jej trwania powinna nastąpić kwalifikacja Uczestnika do Projektu - na podstawie rozmowy oraz w oparciu o formularz diagnozujący, g)kwalifikacja poszczególnych Uczestników do Projektu będzie odbywała się z zachowaniem kolejności wynikającej Regulaminu zaakceptowanego przez Zamawiającego, o którym mowa w pkt 6 powyżej. W przypadku większej liczby osób potencjalnie zainteresowanych wzięciem udziału w Projekcie, musi zostać sporządzona lista rezerwowa Uczestników Projektu, h)osoby małoletnie mogą zostać Uczestnikami Projektu za zgodą rodziców/opiekunów prawnych. Wykonawca zapewni, aby udział w Projekcie został poprzedzony uzyskaniem stosownych zgód wymaganych przepisami prawa powszechnie obowiązującego tj. w przypadku udziału w Projekcie: osób małoletnich do 16 roku życia – wymagana jest zgoda obojga rodziców, bądź opiekunów prawnych, osób małoletnich powyższej 16 roku życia – wymagana jest zgoda potencjalnego Uczestnika Projektu i jednego rodzica, bądź opiekuna prawnego; 9)opracowanie dla każdego Uczestnika Projektu Indywidualnego Planu Wsparcia, zgodnie z wytycznymi określonymi dla tego dokumentu w § 1 pkt 8. IPW musi zostać opracowany po kwalifikacji do Projektu, która odbędzie się podczas pierwszej wizyty diagnozującej z psychologiem. Każdy Uczestnik Projektu może otrzymać – w zależności od potrzeb, wszystkie lub wybrane usługi społeczne i zdrowotne, tj.: a)porady psychologiczno-diagnostyczne; b)porady psychologiczne; c)sesje psychoterapii indywidualnej; d)sesje psychoterapii rodzinnej; e)sesje psychoterapii grupowej; f)sesje wsparcia psychospołecznego; g)wizyty środowiskowe; h)mediacje; i)inne usługi - w zależności od zdiagnozowanych potrzeb (np. porady prawne, arto- i muzykoterapie). Przy opracowywaniu IPW Wykonawca weźmie pod uwagę założenia wynikające z aktualnego Wniosku o dofinansowanie. Na dzień zawarcia niniejszej Umowy Wykonawca powinien uwzględnić w szczególności, iż: każdy Uczestnik Projektu otrzyma średnio 13-14 usług społecznych i/lub zdrowotnych, przy czym obowiązkowo zostaną zrealizowane wobec każdego Uczestnika Projektu następujące świadczenia opieki zdrowotnej: 1 porada psychologiczno-diagnostyczna, 1 sesja psychoterapii indywidualnej, minimalna liczba godzin świadczenia usług społecznych i zdrowotnych przypadająca na jednego Uczestnika Projektu musi wynosić co najmniej 5 pełnych godzin zegarowych, przy czym należy uwzględnić założone wartości określone we Wniosku o dofinansowanie (tj. średnią liczbę godzin świadczenia usług społecznych i zdrowotnych przypadającą na dzieci/młodzież, rodziców/opiekunów prawnych), w razie potrzeby wynikającej z aktualnej sytuacji epidemicznej związanej z zagrożeniem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej przez COVID-19 dopuszcza się udzielanie poszczególnych usług społecznych i zdrowotnych w formie zdalnej, za pośrednictwem odpowiednich narzędzi teleinformatycznych; 10)wprowadzanie na bieżąco danych wszystkich Uczestników Projektu do systemu SL2014 – nie później niż w ciągu 30 dni od dnia przystąpienia do Projektu. Wykonawca odpowiada za zbieranie danych Uczestników Projektu zgodnie z zapisami wytycznych, o których mowa w § 1 pkt 3 niniejszej Umowy. W celu realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 i 14 RODO, Wykonawca jest zobowiązany odebrać od Uczestników Projektu oświadczenia, których wzory stanowią odpowiednio załączniki nr 4a i nr 4b do umowy podpowierzenia przetwarzania danych osobowych. Wykonawca przechowuje zebrane oświadczenia w swojej siedzibie - w miejscu, w którym będą zlokalizowane dokumenty związane z realizacją zadań opisanych w niniejszym paragrafie do dnia zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą RPO WP 2014-2020 końcowego wniosku o płatność, o czym Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawcę. Wykonawca przekaże protokolarnie Zamawiającemu oryginały zebranych oświadczeń w ciągu 14 dni od otrzymania powiadomienia o zatwierdzeniu wniosku o płatność końcową; 11)stworzenie i utrzymanie kanałów kontaktu interwencyjno-informacyjnego, dostępnych dla osób potrzebujących wsparcia psychologicznego. W ramach realizacji tej części Usługi, Wykonawca uruchomi i utrzyma bezpłatną infolinię, dostępną przynajmniej od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8.00 do 20.00 oraz w soboty i niedziele w godzinach: od 8.00 do 16.00. Linia telefoniczna powinna być wykorzystana do m. in. do: a)rekrutacji Uczestników Projektu, b)udzielania informacji o formach opieki zdrowotnej dostępnych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia w województwie pomorskim; 12)zapewnienie trwałości minimum 100 miejsc świadczenia usług społecznych oraz usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących do dnia 30 czerwca 2026 r. – przez co należy rozumieć zapewnienie gotowości do świadczenia usług, zgodnie ze Standardami realizacji wsparcia w zakresie Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych RPO WP 2014-2020 – dla projektów służących ograniczaniu negatywnych skutków wystąpienia COVID-19, przez osoby z uprawnieniami pedagogicznymi, w zakresie zbliżonym do usługi świadczonej w ramach realizacji Projektu m.in. w zakresie identyfikacji potrzeb psychologicznych, informowania o miejscach świadczenia usług psychologicznych i psychiatrycznych. W celu przygotowania się do prawidłowej realizacji powyższego zobowiązania, Wykonawca zobowiązuje się do: a) stworzenia i utrzymania do dnia 30 czerwca 2026 r. bazy miejsc świadczenia powyższych usług społecznych, w tym m.in. poprzez podpisanie przez Wykonawcę stosownych umów/porozumień odpowiednio z organami prowadzącymi /pedagogami świadczącymi usługi opiekuńczo edukacyjne, oraz b) opublikowania na własnej stronie internetowej oraz na Platformie Koordynacyjno-Edukacyjnej, o której mowa w § 2 ust. 7 pkt 8 niezbędnych informacji przeznaczonych dla osób chętnych, które zgłoszą się po te usługi w okresie trwałości Projektu (minimum: formularz zgłoszeniowy lub adres e-mail kontaktowy) 13) poniesienie innych kosztów niezbędnych do realizacji Projektu, ale niedotyczących bezpośrednio głównego przedmiotu Projektu (koszty pośrednie, inne niż wymienione w pkt 5). 6.W celu zapewnienia wkładu własnego do Projektu, Wykonawca udzieli w ramach Poradni psychologiczno - psychoterapeutycznej łącznie co najmniej 4465 (cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt pięć) świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz Uczestników Projektu. Wykonawca będzie również odpowiedzialny za prowadzenie bieżącego monitoringu w zakresie funkcjonowania ośrodków I stopnia referencyjnego tj. Ośrodków Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży na terenie województwa pomorskiego pod kątem porównania poziomu wykonywanych świadczeń przez poszczególnych świadczeniodawców w powyższym zakresie - w celu sprawnej koordynacji świadczeń. Efekty przeprowadzonych analiz należy zaprezentować na Platformie Koordynacyjno-Edukacyjno-Informacyjnej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85320000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach