Przetargi.pl
Usługi polegające na frezowaniu pni drzew zlokalizowanych w pasach dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Puławach

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Puławach ogłasza przetarg

 • Adres: 24-100 Puławy, ul. Składowa 1A
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 8863163, 8864103 , fax. 081 8863163
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Puławach
  ul. Składowa 1A 1A
  24-100 Puławy, woj. lubelskie
  tel. 081 8863163, 8864103, fax. 081 8863163
  REGON: 00016771100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.lublin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Samorządowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi polegające na frezowaniu pni drzew zlokalizowanych w pasach dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Puławach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zakres usług obejmuje frezowanie 510 szt. pni zlokalizowanych w poboczach dróg wojewódzkich nr 801, 824 oraz 830, w tym: a. Sfrezowanie pni na głębokość 5 cm poniżej poziomu gruntu, b. Uzupełnienie poboczy z rozplantowaniem ziemi do poziomu istniejącego terenu, c. Uprzątnięcie terenu poprzez wywóz urobku. 2. Szczegółową lokalizację usług określa załączony Wykaz i lokalizacja wykonywania usług. 3. Usługi należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją techniczną, w sposób gwarantujący należytą jakość. 4. Wykonawca przystąpi do realizacji usług po protokolarnym przejęciu pasa drogowego od Zamawiającego, które nastąpi w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy. 5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego w rejonie prowadzonych prac objętych umową na podstawie przekazanego przez Zamawiającego projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych prac. 6. Za wszelkie szkody spowodowane uszkodzeniami infrastruktury podziemnej (sieć telekomunikacyjna, gazowa, itp.) przy wykonywaniu przedmiotowych prac odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 7. Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami powstałymi trakcie realizacji zamówienia zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z dnia 8. stycznia 2013, poz. 21). 8. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji zamówienia. Ubezpieczeniu podlega odpowiedzialność cywilna kontraktowa oraz deliktowa za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków, dotyczące pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi pracami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. Wymagana suma ubezpieczenia nie mniej niż 100 tys. złotych na jedno i wszystkie zdarzenia. 9. Wykonawca zapewnia wszystkie niezbędne materiały, środki transportowe, sprzęt oraz osoby niezbędne do realizacji zamówienia. 10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakresu usług. 11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 12. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy). Za rozwiązania równoważne uznana będzie oferta na wykonanie usługi polegającej na frezowaniu pni przy użyciu technologii oraz sprzętu innego niż określony w SST, pod warunkiem, że ich parametry będą nie gorsze niż określone w SST. Szacunkowa wartość zamówienia wynosi: 90 086,40 zł netto.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 772114006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium, w wysokości 1000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100) 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach zgodnie z art. 45, ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109 poz. 1158, z późn. zm.). 6) Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto ZDW w Lublinie w Kredyt Banku S.A. o/Lublin nr 89 1500 1520 1215 2004 1596 0000. Na poleceniu przelewu należy wpisać: Wadium - postępowanie przetargowe nr R6.ST.372-01-12/13. 3. W ofercie należy złożyć dokument potwierdzający wniesienie wadium. UWAGA: 1. Wadium w pieniądzu należy wnosić ściśle z dyspozycją art. 45 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn. przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. W myśl art. 63 ust. 3 pkt. 1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665) polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63 c) Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określona kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Oznacza to, że wpłata gotówkowa wadium wnoszona na poczcie lub w banku nie stanowi polecenia przelewu w rozumieniu wyżej cytowanych artykułów. 2. Wadium wnoszone przelewem (art. 45 ust. 7 ustawy Pzp) uważa się za wniesione w terminie, jeżeli wpłynie na konto ZDW w Lublinie przed upływem terminu składania ofert. 4. Zamawiający, zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 zatrzymuje wadium wraz odsetkami, jeżeli: 1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie, 2) Wykonawca, którego oferta została wybrana: a. Odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub b. Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub c. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdw.lublin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach