Przetargi.pl
Usługi pocztowe związane z wysyłką korespondencji

POWIAT SŁUPSKI ogłasza przetarg

 • Adres: 76-200 Słupsk, ul. Szarych Szeregów 14
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. /59/ 84 18 510
 • Data zamieszczenia: 2022-11-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: POWIAT SŁUPSKI
  ul. Szarych Szeregów 14
  76-200 Słupsk, woj. pomorskie
  tel. /59/ 84 18 510
  REGON: 770979683
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.powiat.slupsk.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi pocztowe związane z wysyłką korespondencji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Słupsku, polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu, doręczaniu i odbiorze przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ich ewentualnych zwrotów, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i zgodnie z tabelą formularza ofertowego, z zastrzeżeniem, iż podane dane mają charakter szacunkowy i zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości przesyłek danego rodzaju w każdym czasie.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w rozdziale 4 specyfikacji warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64110000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca posiada aktualne uprawnienia do wykonywania działalności pocztowej na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896, z późn. zm.);3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;4) zdolności technicznej lub zawodowej:zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-11-25

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach