Przetargi.pl
Usługi pocztowe nierejestrowane i rejestrowane z wyłączaniem przesyłek pocztowych z potwierdzeniem nadania o wadze do 50 g - Część II zamówienia.

Gmina Bychawa ogłasza przetarg

 • Adres: 23-100 Bychawa, ul. Partyzantów 1
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 5660004 w. 42 , fax. 81 5660048
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bychawa
  ul. Partyzantów 1 1
  23-100 Bychawa, woj. lubelskie
  tel. 81 5660004 w. 42, fax. 81 5660048
  REGON: 43102009000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://umbychawa.bip.lubelskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi pocztowe nierejestrowane i rejestrowane z wyłączaniem przesyłek pocztowych z potwierdzeniem nadania o wadze do 50 g - Część II zamówienia.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych nierejestrowanych i rejestrowanych z wyłączaniem przesyłek pocztowych z potwierdzeniem nadania o masie do 50 g w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miejskiego z siedzibą w Bychawie przy ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa w zakresie przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ich zwracania do zamawiającego na podstawie ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2012 r.) Przez usługi pocztowe nierejestrowane o masie do 50g w obrocie krajowym i zagranicznym rozumie się: a. przesyłki listowe nierejestrowane - ekonomiczne - gabaryt A i B - priorytetowe - gabaryt A i B b. przesyłki listowe zagraniczne nierejestrowane - ekonomiczne - gabaryt A i B - priorytetowe - gabaryt A i B Natomiast przez usługi pocztowe rejestrowane z wyłączaniem przesyłek pocztowych z potwierdzeniem nadania o masie do 50 g w obrocie krajowym i zagranicznym rozumie się a. przesyłki listowe rejestrowane - ekonomiczne - gabaryt A i B - priorytetowe - gabaryt A i B b. przesyłki listowe rejestrowane zagraniczne - ekonomiczne - gabaryt A i B - priorytetowe - gabaryt A i B c. przesyłki z zadeklarowaną wartością - ekonomiczne - gabaryt A i B - priorytetowe - gabaryt A i B Szacunkowe ilości przewidywanych przesyłek nierejestrowanych i rejestrowanych z wyłączaniem przesyłek pocztowych z potwierdzeniem nadania o masie wagowej do 50 g w okresie świadczenia usługi wskazane są w zestawieniu ilościowym przesyłek. Ilość przesyłek jest szacunkowa i służy jedynie orientacyjnemu określeniu wielkości przedmiotu zamówienia. Przewidywana ilość może ulegać zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Realizacja przedmiotowej usługi odbywać się będzie na podstawie właściwie przygotowanych przesyłek do nadania - zestawień ilościowych z wyszczególnieniem adresatów w przypadku listów rejestrowanych a także na podstawie pocztowej książki nadawczej dla przesyłek rejestrowanych. Wpisując każdą przesyłkę kolejno w oddzielną pozycję, zgodnie z określeniem kolumn, zaznaczając w kolumnie uwagi kategorię przesyłki (ekonomiczna lub priorytetowa), oraz jej gabaryt. Zestawienia będą sporządzane w 2 egzemplarzach zaopatrzonych w informacje o Zamawiającym, formie opłaty, numerze i dacie zawartej umowy, z których oryginał przeznaczony jest dla Wykonawcy. Obowiązek właściwego przygotowania przesyłek, oraz sporządzenie zestawień ciąży na Zamawiającym. Jest on odpowiedzialny za nadawanie przesyłek w stanie uporządkowanym tj. z uwzględnieniem podziału na kategorie usług, przesyłki krajowe i zagraniczne, ekonomiczne i priorytetowe. Zamawiający zobowiązuje się do przestrzegania międzynarodowych przepisów pocztowych dotyczących umieszczania na opakowaniu przesyłek wyłącznie informacji pocztowych niezbędnych do wyekspediowania przesyłek za granicę. Umieszczania na przesyłkach priorytetowych nalepki/napisu: PRIORYTET lub PRIORITAIRE. Umieszczania na stronie adresowej przesyłek, pełnego adresu adresata z kodem pocztowym oddawczej placówki pocztowej oraz pełnego adresu nadawcy. Zamawiający jest odpowiedzialny za nadawanie przesyłek w stanie umożliwiającym Wykonawcy doręczenie bez ubytku i uszkodzenia do miejsca zgodnie z adresem przeznaczenia. Wykonawca zobowiązany jest doręczać przesyłki listowe przyjęte do przemieszczenia i doręczenia: - w następnym dniu roboczym, jednak nie później niż w 4 dniu po dniu nadania w przypadku przesyłki listowej najszybszej kategorii, - w następnym dniu roboczym, jednak nie później niż w 6 dniu po dniu nadania w przypadku przesyłki nie będącej przesyłką najszybszej kategorii W przypadku nieobecności adresata, przedstawiciel Wykonawcy pozostawia zawiadomienie (pierwsze awizo) o próbie dostarczenia przesyłki poleconej ze wskazaniem gdzie i kiedy adresat może odebrać list lub przesyłkę. Termin do odbioru przesyłki przez adresata wynosi 14 dni roboczych liczonych od dnia następnego po dniu pozostawienia pierwszego awizo, w tym terminie przesyłka jest ( awizowana) dwukrotnie. Po upływie terminu odbioru, przesyłka zwracana jest Zamawiającemu wraz z podaniem przyczyny nie odebrania przez adresata. Wykonawca będzie dostarczał przesyłki we własnym zakresie i na własny koszt. codziennie (w dni robocze) w godzinach 9.00.do 9.30 natomiast odpowiednio przygotowane przesyłki do nadania Wykonawca będzie odbierał od Zamawiającego codziennie ( w dni robocze) w godzinach 14.00- 14.30 potwierdzając ich odbiór - pieczęcią, podpisem, datą na kopii zestawień. Reklamacje z tytułu niewykonania usługi Zamawiający może zgłosić do Wykonawcy po upływie 14 dni od nadania przesyłki rejestrowanej, nie później jednak niż 12 miesięcy od ich nadania. Termin udzielenia odpowiedzi na reklamację nie może przekroczyć 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W przypadku uszkodzenia przesyłki pocztowej przez Wykonawcę ma on obowiązek zabezpieczyć przesyłkę i nanieść adnotację z informacją o osobie dokonującej zabezpieczenia. Podstawą rozliczania kosztów świadczonych usług pocztowych będzie suma opłat za przesyłki faktycznie nadane i zwrócone w okresie jednego miesiąca, stwierdzone na podstawie dokumentów nadawczych i oddawczych. Płatność za wykonanie usługi będzie dokonywana w formie płatności z dołu w miesięcznym okresie rozliczeniowym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 641120004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie ma wymogu wpłacenia wadium przez Wykonawców

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umbychawa.bip.lubelskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach