Przetargi.pl
USŁUGI OGÓLNOTECHNICZNE, PRZEGLĄDY SERWISOWE i NAPRAWY

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 ogłasza przetarg

 • Adres: 20954 Lublin, ul. dr K. Jaczewskiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 0-81 72-44-360 , fax. 081 746-71-55
 • Data zamieszczenia: 2018-12-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4
  ul. dr K. Jaczewskiego 8
  20954 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 0-81 72-44-360, fax. 081 746-71-55
  REGON: 28875100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spsk4.lublin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  USŁUGI OGÓLNOTECHNICZNE, PRZEGLĄDY SERWISOWE i NAPRAWY
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  USŁUGI OGÓLNOTECHNICZNE, PRZEGLĄDY SERWISOWE i NAPRAWY Zadanie nr 1 Naprawa i wymiana rolet, verticali i moskitier Załącznik Nr 1 Zadanie nr 2 Naprawa i przezwojenia silników Załącznik Nr 2 Zadanie nr 3 Badanie elektroenergetycznego sprzętu ochronnego Załącznik Nr 3 Zadanie nr 4 Przegląd serwisowy sprężarki powietrza technicznego Załącznik Nr 4 Zadanie nr 5 Przegląd serwisowy sprężarki powietrza medycznego Załącznik Nr 5 Zadanie nr 6 Przegląd serwisowy stacji sprężarek powietrza medycznego, centralnej maszynowni próżni medycznej, instalacji alarmowej gazów medycznych oraz rurociagów gazów medycznych w Budynku Pneumonologii Załącznik Nr 6 Zadanie nr 7 Przegląd serwisowy podczyszczalni ścieków zakaźnych dla Budynku Pneumonologii Załącznik Nr 7 Zadanie nr 8 Przegląd serwisowy stacji uzdatniania wody zdemineralizowanej w budynku Bloku Operacyjnego oraz budynku BAE Załącznik Nr 8 Zadanie nr 9 Przegląd serwisowy zestawu hydroforowego wody zmiękczonej Instalcompact Załącznik Nr 9 Zadanie nr 10 Przegląd serwisowy komór laminarnych Załącznik Nr 10 Zadanie nr 11 Przegląd serwisowy zasilaczy UPS- część 1 Załącznik Nr 11 Zadanie nr 12 Przegląd serwisowy zasilaczy UPS – część 2 Załącznik Nr 12 Zadanie nr 13 Przegląd serwisowy zasilaczy UPS – część 3 Załącznik Nr 13 Zadanie nr 14 Przegląd serwisowy wraz z czyszczeniem i dezynfekcją poczty pneumatycznej firmy Systik Załącznik Nr 14 Zadanie nr 15 Przegląd serwisowy urzadzeń do zwalczania Legionella spp. Załącznik Nr 15 Zadanie nr 16 Przegląd serwisowy centralnej maszynowni próżni Załącznik Nr 16 Zadanie nr 17 Przegląd serwisowy osuszaczy sprężonego powietrza Załącznik Nr 17 Zadanie nr 18 Badanie kontrolne narzędzi ręcznych z napędem elektrycznym, spawarek elektrycznych oraz maszyn i urządzeń w Dziale Żywienia Załącznik Nr 18 Zadanie nr 19 Przeglądy serwisowe i naprawy zmywarek do naczyń oraz pralki Załacznik nr 19 Zadanie nr 20 Przeglądy serwisowe kotłów warzelnych Załacznik nr 20
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: w przedmiotowym postępowaniu Wykonawca nie jest zobligowany do spełniania powyższego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia określonych łącznie w Rozdziale 4, Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 1)aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy – stanowiące załącznik nr 23 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. a) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców - oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, b) W przypadku, gdy Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać będzie na zasobach innych podmiotów –zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1, c) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom – w oświadczeniu wstępnym wskazuje części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podaje firmy tych podwykonawców (nie wymaga się wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu). 2)W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach i sytuacji innych podmiotów - zobowiązanie tych podmiotów, o którym mowa w Rozdziale 4 pkt. 2.2 lit. a). B. Oświadczenie składane po otwarciu ofert 1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 z wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 22 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą, który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia nie prowadzą w nim do zakłócenia konkurencji Złożona oferta musi zawierać następujące dokumenty: 1) dokumenty wskazane w Rozdz. 5.A– „Dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą” 2) wypełniony i podpisany formularz oferty (załącznik nr 21 do siwz); 3) kosztorys ofertowy wg załącznika nr 1-20 4) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania wykonawcy, treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony, o ile ofertę składa pełnomocnik lub przedstawiciel Wykonawcy, a w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo, o którym mowa w Rozdz. 4 pkt

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach