Przetargi.pl
Usługi ochrony obiektów oraz dozór mienia

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych ogłasza przetarg

 • Adres: 63-022 Słupia Wielka, -
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 612 852 341, , fax. 612 853 558
 • Data zamieszczenia: 2018-11-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
  - -
  63-022 Słupia Wielka, woj. wielkopolskie
  tel. 612 852 341, , fax. 612 853 558
  REGON: 30163140800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.coboru.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Agencja wykonawcza

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi ochrony obiektów oraz dozór mienia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej mienia należącego do Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przy pomocy zatrudnionych przez siebie pracowników ochrony sprawował stałą, bezpośrednią ochronę fizyczną mienia składającego się z budynków wskazanych w Załączniku nr 1 do SIWZ, jego pomieszczeń oraz rzeczy (wyposażenie i sprzęt) znajdujących się w tych pomieszczeniach. Do określenia „rzeczy” nie wlicza się rzeczy osobistych. Wyjątek stanowią palta gości przebywających u zamawiającego, okazjonalnie większe grupy. Posterunek zlokalizowany jest przy szatni.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia wymaga uzyskania koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, określającej zakres i formę jej prowadzenia. W związku z powyższym Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia tego warunku musi posiadać aktualną koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2213 z późn. zm.)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na ofertę składają się następujące dokumenty: 1) Formularz ofertowy wypełniony zgodnie z załącznikiem do SIWZ 2) Oświadczenie własne wykonawcy zgodne z załącznikiem do SIWZ 3) Oświadczenie o osobach zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 4) Wykaz wykonanych usług 5) Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym 6) Zobowiązanie podmiotu trzeciego dotyczące oddania niezbędnych zasobów (jeżeli dotyczy) 7) Oświadczenie dotyczące RODO 8) Dokumenty potwierdzające posiadanie stosownych uprawnień do reprezentowania Wykonawcy (tj. pełnomocnictwo), o ile nie wynikają z przepisów prawa lub dokumentów rejestrowych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach