Przetargi.pl
Usługi koszenia - 2 zadania częściowe. Postępowanie nr 285.291/U/2014 o wartości nie przekraczającej 30.000 euro.

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-068 Opole, ul. 1 Maja 6
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4000900 , fax. 077 4000951
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu
  ul. 1 Maja 6 6
  45-068 Opole, woj. opolskie
  tel. 077 4000900, fax. 077 4000951
  REGON: 01034470800696
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.anr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi koszenia - 2 zadania częściowe. Postępowanie nr 285.291/U/2014 o wartości nie przekraczającej 30.000 euro.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługi koszenia - 2 zadania częściowe. . Zadanie częściowe nr 1: Wykonanie usług polegających na kompleksowych pracach agrotechnicznych obejmujących wykoszenie i uprzątniecie terenu dla gruntów znajdujących się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa tj. nieruchomości oznaczone jako działki ewidencyjnie 1080/94 i 1105/94 k.m.1 obręb Gorzyczki (przy odnodze ul. Kopalnianej), gmina Gorzyce, pow. wodzisławski woj. śląskie o łącznej powierzchni 0,1967 ha. Teren przeznaczony do wykoszenia to 0,1967 ha. Zakres prac: - jednokrotne wykoszenie gruntów - wywóz, utylizacja pozostałości po koszeniu Wynagrodzenie zostanie wypłacone na podstawie protokół odbioru robót. Zadanie częściowe nr 2: Wykonanie usług polegających na kompleksowych pracach agrotechnicznych obejmujących wykoszenie i uprzątniecie terenu dla gruntów znajdujących się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa tj. nieruchomości oznaczone jako działki ewidencyjnie nr 2317/245, 2319/288, 2542/245 i 2543/245 k.m.1 obręb Czerwionka oraz nr 2316/403 k.m. 1 d. 3 obręb Bełk, gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny, powiat rybnicki, woj. śląskie o łącznej powierzchni 4,0453 ha. Teren przeznaczony do wykoszenia to 4,0453 ha. Zakres prac: - jednokrotne wykoszenie gruntów - wywóz, utylizacja pozostałości po koszeniu Wynagrodzenie zostanie wypłacone na podstawie protokół odbioru robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713141005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 7 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.anr.gov.pl/web/guest/anr/zamowienia-publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach