Przetargi.pl
Usługi kompleksowego ubezpieczenia Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach na rok 2019/2020.

Zakład Zagoapodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 24-200 BEŁŻYCE, Przemysłowa
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 815111139 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-05-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Zagoapodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach Sp. z o.o.
  Przemysłowa 35A
  24-200 BEŁŻYCE, woj. lubelskie
  tel. 815111139, fax. -
  REGON: 06071470900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zzokbelzyce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka Komunalna Kodeksu Spółek Handlowych

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi kompleksowego ubezpieczenia Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach na rok 2019/2020.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach Sp. z o.o. poprzez realizację następujących zadań: Zadanie nr 1 (Część 1 Zamówienia) Ubezpieczenie mienia: -Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń, -Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, -Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego. Zadanie nr 2 (Część 2 Zamówienia) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej: -Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Zadanie nr 3 (Część 3 Zamówienia) Ubezpieczenia komunikacyjne: -Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody wyrządzone ruchem tych pojazdów, -Ubezpieczenie auto-casco, Ubezpieczenie assistance pojazdów, -Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z rozporządzeniem Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007r., zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym zakres ubezpieczenia oraz wartość poszczególnych składników majątku jak i limity odpowiedzialności Wykonawcy określone są w Załączniku nr 1 do SIWZ. W przedmiotowym załączniku Zamawiający określił wymagane minimalne warunki zamówienia (obligatoryjne) oraz ich treści, oraz warunki fakultatywne. W sytuacji, gdy wskutek zastosowania zapisów SIWZ doszłoby do ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela w relacji do owu danego ubezpieczenia to zastosowanie mają tylko te postanowienia SIWZ, które tej odpowiedzialności nie ograniczają oraz te, które tę odpowiedzialność rozszerzają.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający żąda posiadania wymaganych prawem uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski we wszystkich grupach, których dotyczy przedmiot zamówienia, zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 381, 730 ze zmianami).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Stosowne Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z zasad reprezentacji ujawnionych w stosownym rejestrze. Podmioty występujące wspólnie: składają oświadczenia określone w pkt. 5.2.b) SIWZ każdy z osobna.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach