Przetargi.pl
Usługi kominiarskie w zasobach administrowanych przez ZGKiM w Policach, związane z czyszczeniem przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych i użytkowych, świadczeniem usług zleconych oraz przeprowadzanie kontroli stanu technicznego przewodów kominowych, w podziale na części

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Adres: 72-010 Police, ul. Bankowa
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 4311300, 3175037 , fax. 913 175 037
 • Data zamieszczenia: 2018-01-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  ul. Bankowa 18
  72-010 Police, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4311300, 3175037, fax. 913 175 037
  REGON: 81054370729113
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.police.pl/?app=przetargi

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi kominiarskie w zasobach administrowanych przez ZGKiM w Policach, związane z czyszczeniem przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych i użytkowych, świadczeniem usług zleconych oraz przeprowadzanie kontroli stanu technicznego przewodów kominowych, w podziale na części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są usługi pn. Usługi kominiarskie w zasobach administrowanych przez ZGKiM w Policach, związane z czyszczeniem przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych i użytkowych, świadczeniem usług zleconych oraz przeprowadzanie kontroli stanu technicznego przewodów kominowych, w podziale na części: CZĘŚĆ I - Usługi kominiarskie w zasobach administrowanych przez ZGKiM w Policach, związane z czyszczeniem kominów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych i użytkowych, świadczeniem usług zleconych oraz przeprowadzanie kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (wraz z załącznikami) - w REJONIE I CZĘŚĆ II - Usługi kominiarskie w zasobach administrowanych przez ZGKiM w Policach, związane z czyszczeniem kominów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych i użytkowych, świadczeniem usług zleconych oraz przeprowadzanie kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (wraz z załącznikami) - w REJONIE II 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1. Usługi stałe (CZĘŚĆ I, CZĘŚĆ II): a) okresowa kontrola obiektów budowlanych zgodnie art. 62 ust.1 pkt 1c ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2017 poz.1332) i rozdziałem V i VI ust. 1-5 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Usług (raz w roku), polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego wszystkich przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) w całym budynku. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za faktyczny stan techniczny przewodów kominowych, lecz za merytoryczną wartość załączonych protokołów kontroli. Zamawiający przy okresowej kontroli nie wymaga od Wykonawcy sporządzania inwentaryzacji przewodów kominowych. b) czyszczenie przewodów kominowych zgodnie z § 34.1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów i terenów (Dz.U.2010 nr 109 poz.719) oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Usług. Po zakończeniu usługi, Wykonawca ma obowiązek wybrać i usunąć sadze i zanieczyszczenia z przewodów. 2. Szczegółowy wykaz budynków mieszkalnych i użytkowych, w których należy dokonać czyszczenia przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, oraz dokonać kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (wraz z załącznikami) został określony w Wykazach budynków, stanowiących załączniki nr 6,6a,8 – REJON I oraz załącznik nr 7, 7a,8 – REJON II do niniejszej siwz. 3. Usługi zlecone - wykonywane na pisemne zlecenie Zamawiającego (Rozdz. IX STWiOU): a) sprawdzanie drożności przewodów kominowych po przemurowaniu kominów i pracach dekarskich, wykonywanych przez pracowników Zamawiającego albo zleconych w ramach wykonawstwa obcego, wraz z wydaniem opinii lub protokołu, stwierdzającego dopuszczenie do eksploatacji przewodów (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych), b) sprawdzenie wykonanych przewodów spalinowych i wentylacyjnych z rur dwuściennych ocieplonych oraz wkładów kominowych, wraz z wydaniem opinii lub protokołu, stwierdzającego dopuszczenie do eksploatacji, c) sporządzanie opinii kominiarskich (m.in. na potrzeby dokumentacji technicznej, lokali remontowanych, projektów związanych z wymianą instalacji gazowych itp.) wraz z ustalaniem przyczyn wadliwego działania urządzeń grzewczych odprowadzających spaliny i wentylacji w lokalach, a w tym braku prawidłowej cyrkulacji powietrza, z wydaniem ekspertyz zawierających wskazania rozwiązań technicznych. d) usuwanie gniazd kawek, gruzu i innych zanieczyszczeń z przewodów kominowych, e) wykonywanie inwentaryzacji przewodów kominowych w budynkach i lokalach, łącznie ze sporządzeniem niezbędnych szkiców i rysunków oraz opisem stanu technicznego. Wykonane zalecenia, powinny zawierać odniesienia prawne. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac - zgodnie ze wzorem umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej siwz oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Usług, stanowiącą załącznik nr 9 do niniejszej siwz (zwaną dalej STWiOU).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71356100-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4. W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez zamawiającego (np. materiałów reklamowych i informacyjnych) zaleca się, aby stanowiły one odrębną część, niezłączoną z ofertą w sposób trwały. Dokumenty takie nie będą podlegały ocenie przez zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach