Przetargi.pl
„Usługi drukowania materiałów promocyjnych i informacyjnych na rzecz Zamawiającego.”

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN ogłasza przetarg

 • Adres: 00-157 Warszawa, Anielewicza 6
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
  Anielewicza 6
  00-157 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 140313762
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://polin.pl/pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Usługi drukowania materiałów promocyjnych i informacyjnych na rzecz Zamawiającego.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi drukowania materiałów promocyjnych i informacyjnych na rzecz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej: „OPZ”), stanowiący załącznik nr 1 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79800000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zdolności technicznej lub zawodowej;Określenie warunku:Wykonawca spełni warunek jeżeli udowodni, że:w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych – wykonuje) należycie 3 usługi o wartości co najmniej 70 000,00 złotych brutto każda, polegające na druku kolorowych materiałów informacyjnych lub promocyjnych, tj. m.in. ulotek, plakatów, broszur, zaproszeń.Jedna usługa oznacza jedną umowę/zamówienie.W odniesieniu do usług powtarzających się lub ciągłych - (tj. usług wykonywanych/niezakończonych) weryfikacja w zakresie, spełnienia warunku odnoszącego się do wartości usługi, zostanie dokonana na dzień upływu składania ofert.UWAGA!!!W przypadku, gdy ww. zakres usług, będzie stanowił część usługi o szerszym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo, usługi niezbędne do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-02-03

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach