Przetargi.pl
Usługi cateringowe - przygotowanie i dostawa posiłków do placówki dziennej opieki nad seniorami w Klimkówce.

Gmina Ropa ogłasza przetarg

 • Adres: 38-312 Ropa, Ropa
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 3534014, 3534017 , fax. 183 534 017
 • Data zamieszczenia: 2021-01-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ropa
  Ropa 733
  38-312 Ropa, woj. małopolskie
  tel. 018 3534014, 3534017, fax. 183 534 017
  REGON: 49000905600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ropa.iap.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi cateringowe - przygotowanie i dostawa posiłków do placówki dziennej opieki nad seniorami w Klimkówce.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przygotowania i dostawy posiłków (usługa cateringowa) do placówki dziennej opieki nad seniorami w Klimkówce w ramach projektu pn. "Rozwój usług opiekuńczych na Ziemi Gorlickiej poprzez stworzenie placówek dziennej opieki dla osób niesamodzielnych i centrów wsparcia dla opiekunów faktycznych w Wapiennem i Klimkówce” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. 1) Zamawiający będzie zobowiązany do przygotowania i dostarczenia do placówki dziennej opieki w Klimkówce posiłków tj. śniadań i obiadów” 2) Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do osiągnięcia liczby 6972 osobodni wyżywienia. 3) Miejsce dostawy posiłków: miejscowość Klimkówka 81, gmina Ropa, powiat gorlicki 4) Liczba uczestników: I edycja (14 osób x 12 miesięcy (od poniedziałku do piątku) + II edycja (14 osób x 12 miesięcy (od poniedziałku do piątku). Liczba osobodni wyżywienia wynosi 6972 osobodni. 5) Uczestnicy Projektu: osoby niesamodzielne powyżej 60 roku życia zamieszkałe na terenie gminy Ropa (woj. małopolskie). Są to osoby, które ze względu na swój wiek przekraczający 60 lat, zły stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki i aktywizacji w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania przynajmniej jednej z podstawowych czynności życiowych i są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z w/w powodów. 6) Harmonogram dostaw: Posiłki powinny być dostarczane codziennie w określonych godzinach: • Śniadanie do godz. 9:00 • Obiad do godz. 13:00 7) Godziny podane w pkt. 6 mogą ulec zmianie zgodnie z potrzebami Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza dostawę śniadania na następny dzień, razem z dostawą obiadu, przy czym wymagane jest zapakowanie zestawów śniadaniowych w formie zafoliowanych pakunków. Różnica między dostawą a przewidywanym terminem spożycia nie może przekroczyć 20 godzin. Szczegółowy opis przedmiotu zamówieni znajduje się w zał. nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55321000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach