Przetargi.pl
Usługę wykonania projektu „Modernizacja sieci wod-kan zewnętrznej, dróg i oświetlenie terenu SP ZOZ MSWiA w Łodzi ul. Północnej 42

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza przetarg

 • Adres: 91-425 Łódź, ul. Północna
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 426 341 270, , fax. 426 341 254
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
  ul. Północna 42
  91-425 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 426 341 270, , fax. 426 341 254
  REGON: 47080507600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozmswlodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SP ZOZ MSWIA

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługę wykonania projektu „Modernizacja sieci wod-kan zewnętrznej, dróg i oświetlenie terenu SP ZOZ MSWiA w Łodzi ul. Północnej 42
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie pełnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej : 1) Wykonanie inwentaryzacji budowlanej i instalacyjnej budynków łącznie z przyłączami do celów projektowych. 2) Koncepcję programowo-przestrzenną zagospodarowania terenów zewnętrznych SP ZOZ MSWiA wraz z infrastrukturą techniczną 3) Projekty budowlano-wykonawcze w zakresie:  architektury - zagospodarowanie terenu,  murki oporowe (naprawa murków, zastosowanie okładzin itp. ),  fontanna (naprawa niecki , zmiana otoczenia itp. ),  wykonanie projektów nowych gazonów od strony ul Północnej ,  wykonanie projektów modernizacji schodów od strony ul Północnej wraz z modernizacją daszku  schodów wejściowych do budynku biurowego,  schodów do budynku C  - schodów do Centrum Stomatologii przy ul. Anstadta 4  schodów do budynku Wielofunkcyjnego, (zmiana okładzin, poprawienie konstrukcji, barierki itp.)  mała architektura i wyposażenie terenów zielonych (projekty ścieżek, lamp oświetleniowych, ławek poprawa drzewostanu ),  elewacje budynków zaplecza technicznego od strony ul Źródłowej wraz z wymianą wrót garażowych i drzwi, montażem szlabanu i bramy wjazdowej  izolacja przeciwwodna ścian piwnic budynku Centrum Stomatologii,  izolacja przeciwwodna ścian piwnic w części budynku B od strony dziedzińca  wymiana instalacji kanalizacyjnej zewnętrznej i w piwnicy budynku Centrum Stomatologii ul. Anstadta 4  wymiana sieci sanitarnych - wod.- kan. wraz z wyminą 2 hydrantów zewnętrznych, z uwzględnieniem etapowości prac i przy zachowaniu ciągłości pracy szpitala.  wymiana sieci elektrycznych w zakresie oświetlenia terenu z wymianą lamp oświetleniowych i zasilania fontanny  dróg – ciągi piesze i jezdne, ścieżki ogrodowe, wydzielenie miejsc składowania odpadów.  technologii wykonywania prac ze szczególnym uwzględnieniem etapowości prac umożliwiających ciągłość pracy szpitala  kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  wymagane przepisami uzgodnienia robót  uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń wymaganych przepisami
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach