Przetargi.pl
Usługę odbioru i utylizacji odpadów zakaźnych pochodzących z działalności laboratoryjnej związanej z badaniami dotyczącymi zadań Inspekcji Weterynaryjnej

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 250
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 8689347; 0601 851941 , fax. 61 8684531, 61 661 93 60
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu
  ul. Grunwaldzka 250 250
  60-166 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8689347; 0601 851941, fax. 61 8684531, 61 661 93 60
  REGON: 00009297600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wiw.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługę odbioru i utylizacji odpadów zakaźnych pochodzących z działalności laboratoryjnej związanej z badaniami dotyczącymi zadań Inspekcji Weterynaryjnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługę odbioru i utylizacji odpadów zakaźnych pochodzących z działalności laboratoryjnej związanej z badaniami dotyczącymi zadań Inspekcji Weterynaryjnej Pakiet I - usługa odbioru i utylizacji odpadów zakaźnych pochodzących z działalności laboratoryjnej związanej z badaniami dotyczącymi zadań Inspekcji Weterynaryjnej, miejsce odbioru Pracownia Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 250, 60-166 Poznań; Pakiet II - usługa odbioru i utylizacji odpadów zakaźnych pochodzących z działalności laboratoryjnej związanej z badaniami dotyczącymi zadań Inspekcji Weterynaryjnej, miejsce odbioru Pracownia w Lesznie, ul. Święciechowska 150, 64-100 Leszno; Pakiet III - usługa odbioru i utylizacji odpadów zakaźnych pochodzących z działalności laboratoryjnej związanej z badaniami dotyczącymi zadań Inspekcji Weterynaryjnej, miejsce odbioru Pracownia w Kaliszu, ul. Warszawska 63A, 62-800 Kalisz; Pakiet IV - usługa odbioru i utylizacji odpadów zakaźnych pochodzących z działalności laboratoryjnej związanej z badaniami dotyczącymi zadań Inspekcji Weterynaryjnej, miejsce odbioru Pracownia Badań Serologicznych w Koninie, ul. Kościuszki 37B, 62-500 Konin.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905200008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: Pakiet I - 3 100,00 PLN Pakiet II - 2 300,00 PLN Pakiet III - 1 100,00 PLN Pakiet IV - 600,00 PLN Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1). w pieniądzu - na rachunek bankowy Zamawiającego nr NBP O/O Poznań 13 1010 1469 0039 2613 9120 0000; 2). w poręczeniu bankowym lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3). w gwarancji bankowej; 4). w gwarancji ubezpieczeniowej; 5). w poręczeniu udzielanym przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz. 275, z 2008 r. nr 116, poz. 730 i 732 i nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. nr 96, poz. 620).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania usługi (max. 48 godzin)
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wiw.poznan.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach