Przetargi.pl
Usługa żywienia zbiorowego pacjentów Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ.

Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ ogłasza przetarg

 • Adres: 00-328 Warszawa, ul. Mikołaja Kopernika
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 83 05 400 , fax. 22 83 05 399
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ
  ul. Mikołaja Kopernika 43
  00-328 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 83 05 400, fax. 22 83 05 399
  REGON: 000297520
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wsdz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa żywienia zbiorowego pacjentów Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Usługa żywienia zbiorowego pacjentów Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia. 3. Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania zamówienia zgodnie z SIWZ i na zasadach i warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ (z uwzględnieniem ewentualnych zmian SIWZ na etapie postępowania).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55520000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 594 z późn. zm.)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała co najmniej: 1)załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty; 2)pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy. (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie) 3)oświadczenie o udostępnianiu zasobów na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. (jeżeli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach