Przetargi.pl
Usługa żywienia pacjentów SPZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu ogłasza przetarg

 • Adres: 12-200 Pisz, ul. Sienkiewicza
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 87 425 45 00 , fax. 87 735 20 20; 423 21 50
 • Data zamieszczenia: 2019-04-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu
  ul. Sienkiewicza 2
  12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 87 425 45 00, fax. 87 735 20 20; 423 21 50
  REGON: 79031696100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalpisz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa żywienia pacjentów SPZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wytwarzanie i dostarczanie całodziennych posiłków pacjentom szpitala (według zapotrzebowania ) na n/w oddziały: Oddział: 1) Chirurgii Ogólnej 2) Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej 3) Ginekologiczno-Położniczy 4) Wewnętrzny 5) Dziecięcy 6) Anestezjologii i Intensywnej Terapii 7) Zakaźny 8) Paliatywny 9) SOR 2. Średnia roczna ilość wynosi około 36000 osobodni ; miesięcznie - 3 000 osobodni tj. 100 dziennie. Dzierżawa pomieszczeń o powierzchni 115 m2 .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55320000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zamawiający wymaga złożenia aktualnej pozytywnej opinii (decyzji) właściwego dla siedziby wykonawcy Państwowego Inspektora Sanitarnego, na prowadzoną działalność żywienia zbiorowego oraz aktualną opinię sanitarną wydaną przez Stację Sanitarno – Epidemiologiczną dopuszczającą transport do przewożenia artykułów żywnościowych.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. oświadczenie składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp dotyczące przesłanki wykluczenia z postępowania - art. 24 ust.1 pkt 23 – załącznik nr 5 do SIWZ 2. oświadczenie składane przez podmiot udostępniający zasoby na podstawie art. 22a ustawy Pzp - załącznik nr 6 do SIWZ 3. klauzula informacyjna – załącznik nr 7 do SIWZ 4. oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – załącznik nr 8 do SIWZ 5. projekt umowy – załącznik nr 9 i 9a do SIWZ 6. wykaz sprzętu – załącznik nr 10 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach