Przetargi.pl
Usługa związana z pielęgnacją i konserwacją zieleni w mieście Sanoku

Gmina Miasta Sanoka ogłasza przetarg

 • Adres: 38500 Sanok, ul. Rynek
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 013 4652800, 4652833 , fax. 134 630 890
 • Data zamieszczenia: 2017-11-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Sanoka
  ul. Rynek 1
  38500 Sanok, woj. podkarpackie
  tel. 013 4652800, 4652833, fax. 134 630 890
  REGON: 37044071000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.sanok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa związana z pielęgnacją i konserwacją zieleni w mieście Sanoku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie porządku oraz pielęgnacja i konserwacja zieleni w mieście Sanoku w roku 2018, obejmująca następujące zadania: 1. Utrzymanie Parku miejskiego i Skarpy Staromiejskiej – szczegółowy zakres prac oraz terenów nim objętych zawarty jest w Załączniku Nr 3.1 do SIWZ, które będą stanowić zał. do umowy. 2. Utrzymanie 26 zorganizowanych zieleńców – szczegółowy zakres prac oraz terenów nim objętych zawarty jest w Załączniku Nr 3.2 do SIWZ, które będą stanowić zał. do umowy. 3. Utrzymanie zieleni przyulicznej przy ulicach miejskich– szczegółowy zakres prac oraz terenów nim objętych zawarty jest w Załączniku Nr 3.3 do SIWZ, które będą stanowić zał. do umowy 4. Utrzymanie niezagospodarowanych działek mienia komunalnego i pasów drogowych - – szczegółowy zakres prac oraz terenów nim objętych zawarty jest w Załączniku Nr 3.4 do SIWZ, które będą stanowić zał. do umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77000000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: • 2.100,00 zł. (słownie: dwa tysiące sto złotych 00/100) na zadanie określone w pkt.3.1.1. SIWZ • 3.040,00 zł. (słownie: trzy tysiące czterdzieści złotych 00/100) na zadanie określone w pkt. 3.1.2. SIWZ • 700,00 zł. (słownie: siedemset złotych 00/100) na zadanie określone w pkt. 3.1.3. SIWZ • 2.100,00 zł. (słownie: dwa tysiące sto złotych 00/100) na zadanie określone w pkt.3.1.4. SIWZ 2. Wadium może być wnoszone w następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2014 poz. 1804 ze zm.) 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego numer konta: 31 8642 0002 2001 0060 4703 0003 z adnotacją: „wadium – zieleń miejska zadanie nr …..” Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 4. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia dokument zabezpieczenia należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w formie oryginału w kasie Zamawiającego pok. Nr 34. Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. 5. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem Zamówień Publicznych, a w szczególności: 5.1 gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46. ust. 4a i ust. 5 Prawa Zamówień Publicznych 5.2 okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 6. Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej lub poręczenia udzielanego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem Zamówień Publicznych, a w szczególności: 6.1 poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Pzp. 6.2 poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni wykonawcy, którzy wykażą że posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów innych niż niebezpieczne, zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach bądź legitymuje się przyrzeczeniem stwierdzenia umowy na odbiór lub transport odpadów.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego) przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP) – wg załącznika. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt. 1, lub oświadczenie jest niekompletne, zawiera błędy lub budzi wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do jego złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach